Документи

Прописи

 

1. МИНИСТАРСТВО И ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ - РАДНИ ОДНОСИ, ЗАПОСЛЕНИ, ОВЛАШЋЕЊА И ДР.

 1. Упутство о Методологији за спровођење анализе ризика од корупције у Министарству унутрашњих послова, „Службени гласник РС‟, број 94 од 7. децембра 2018. (Word, PDF)
 2. Правилник о радним местима, односно пословима у Министарству унутрашњих послова на којима се стаж осигурања у ефективном трајању рачуна у увећаном трајању, са Закључком Владе Републике Србије, (PDF)
 3. Правилник о начину обављања појединачних полицијских послова, (Word, PDF)
 4. Правилник о начину полагања заклетве полицијских службеника ("Службени гласник РС", бр.4.57/16),  (Word, PDF);
 5. Правилник о полицијским овлашћењима ("Службени гласник РС", број 41 од 11. 06. 2019), (Word, PDF)
 6. Правилник о начину спровођења теста интегритета ("Службени гласник РС", број 39 од 25. маја 2018),  (Word, PDF)
 7. Правилник о начину вршења унутрашње контроле ("Службени гласник РС", број 39 од 25. маја 2018), (Word, PDF)
 8. Правилник о наградама и признањима у Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник РС", број 38/18), (Word, PDF)
 9. Правилник о начину понашања и личном изгледу полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник РС”, број 13/18 од 14. фебруара 2018), (Word, PDF)
 10. Правилник о спровођењу интерног конкурса међу запосленима у Министарству унутрашњих послова, (Word, PDF)
 11. Правилник о компетенцијама за запослене у Mинистарству унутрашњих послова, (PDF)
 12. Правилник о начину и поступку рада комисија за утврђивање неспособности за професионално вршење полицијских послова ("Службени гласник РС", број 30 од 25. 04. 2019), (Word, PDF)
 13. Правилник о критеријумима и начину поступања у пружању психолошке помоћи и подршке запосленима у Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник РС", број 88 од 15. новембра 2018), (Word, PDF)
 14. Правилник о начину спровођења и мерама здравствене заштите у Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник РС", број 73 од 28. јула 2017. године), (Word, PDF);
 15. Правилник о Фонду за солидарну помоћ ("Службени гласник РС", број 49 од 08. 07. 2019), (Word, PDF)
 16. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Министарству унутрашњих послова
 17. Правилник о начињу одузимања и враћања задржаног службеног оружја и муниције, службене значке и службене легитимације ("Службени гласник РС" бр. 54/17), (Word, PDF);
 18. Правилник о начину поступања у току притужбеног поступка ("Службени гласник РС", бр. 54/17), (Word, PDF);
 19. Правилник о приправности за рад ("Службени гласник РС", бр.16/17), (Word, PDF);
 20. Директива о поступању Секретаријата и других организационих јединица у поступцима израде мишљења о примени прописа из делокруга Министарства унутрашњих послова, (Word, PDF);
 21. Правилник о раду и делатности полицијских спортских удружења, (Word, PDF);
 22. Правилник о изгледу и садржини обрасца Упитника о идентификационим подацима, (Word, PDF)
 23. Правилник o начину контроле пријаве и промене имовног стања у Министарству унутрашњих послова, (Word, PDF)
 24. Директивa о излучивању безвредног регистратурског материјала (Word, PDF)
 25. Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања, (PDF)
 26. Правилник o методологији рада и начину приступа подацима и заштите националног система ТЕТРА, система мобилних радио комуникација и критичне инфраструктуре ("Службени гласник РС", број 55 од 2. августа 2019), (Word, PDF)
 27. Правилник о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање лица, "Службени гласник РС", број 34 од 4. маја 2018. (Word, PDF)

2. ДРЖАВНА ГРАНИЦА

 1. Правилник о начину поступања граничне полиције приликом утврђивања и решавања граничног инцидента и повреде државне границе ("Службени гласник РС", број 42 од 1. јуна 2018), (Word, PDF)
 2. Правилник о изгледу и садржини обрасца захтева за издавање граничног одобрења, граничног одобрења и начину издавања граничног одобрења ("Службени гласник РС", број 42 од 1. јуна 2018), (Word, PDF)
 3. Упутство о стандардним оперативним процедурама за профилисање, преглед и регистрацију ирегуларних миграната с Програмом обуке полицијских службеника, (PDF)
 4. Упутство о стандардним оперативним процедурама за спровођење задатака у вршењу мешовитих/заједничких патрола дуж заједничке границе са Мађарском, Румунијом и Бугарском, (PDF)
 5. Правилник о изгледу и садржају потврде о уласку, односно изласку из Републике Србије и посебног листа, (Word, PDF)
 6. Правилник о садржају, изгледу печата и начину уноса података о преносу оружја и муниције преко државне границе у путну иcправу, (Word, PDF)
 7. Правилник о изгледу и садржини обрасца и начину најаве и одјаве лова уз граничну линију, (Word, PDF)
 8. Правилник о изгледу и садржају потврде о уласку, односно изласку из Републике Србије и посебног листа, (Word, PDF)
 9. Правилник о начину подношења захтева и издавања сагласности за уређење простора уз државну границу, (Word, PDF)
 10. Правилник о начину вршења надзора државне границе и начину издавања, изгледу и садржају аката које полицијски службеници сачињавају приликом обављања послова надзора државне границе, Word, PDF)
 11. Правилник о изгледу обрасца о одбијању захтева за издавање визе на граничном прелазу и о изгледу обрасца о одбијању захтева за продужење рока важења визе, (Word, PDF)
 12. Правилник o облику, садржини и начину постављања посебних ознака, табли и сигнализације за означавање близине државне границе, граничног прелаза, радног времена граничног прелаза и подручја граничног прелаза, "Сл. гласник РС", број 65 од 24. 08. 2018. (Word, PDF)
 13. Правилник o садржају и изгледу печата и посебних ознака и начину уноса података о уласку и изласку и о одбијању уласка и изласка, као и о другим подацима од значаја за граничну проверу у путну исправу, "Службени гласник РС", број 105 од 29. 12. 2018. (Word, PDF)
 14. Правилник о начину вршења граничних провера и начину издавања, изгледу и садржају аката које полицијски службеници сачињавају приликом обављања послова граничних провера, "Службени гласник РС", бр. 104/2018 (Word, PDF)
 15. Правилник о начину подношења захтева и поступку издавања сагласности за изградњу, постављање објеката, промену њихове намене, као и постављању инсталација, опреме и уређаја на подручју граничног прелаза и давању претходне сагласности за почетак радова на подручју граничног прелаза, "Службени гласник РС", број 104 од 28. децембра 2018. (Word, PDF)
 16. Правилник о садржају захтева за издавање, начину издавања и одузимања, изгледу и садржају исправа предвиђених Законом о граничној контроли, "Службени гласник РС", број 104 од 28. децембра 2018. (Word, PDF)

3. ПОСЛОВИ СТРАНАЦА

 1. Правилник о начину и поступку регистрације и изгледу и садржини потврде о регистрацији странца који је изразио намеру да поднесе захтев за азил („Службени гласник Републике Србије”, број 42/18), (Word, PDF)
 2. Правилник о садржини и изгледу обрасца за азил и садржини и изгледу образаца исправа које се издају тражиоцу азила и лицу којем је одобрен азил или привремена заштита („Службени гласник Републике Србије”, број 42/18), (Word, PDF)
 3. Правилник о ближим условима за одобрење привременог боравка, изгледу захтева за одобрење привременог боравка, изгледу и начину уношења налепнице привременог боравка у страну путну исправу, (Word, PDF); 55.а  Захтев за одобрење/продужење привременог боравка
 4. Правилник о  ближим условима за одобрење сталног настањења, изгледу захтева за одобрење  сталног настањења, изгледу и начину уношења налепнице сталног настањења у страну путну исправу, (Word, PDF); 56.a  Захтев за одобрење сталног настањења у Републици Србији
 5. Правилник о изгледу обрасца и поступку издавања личне карте за странца и привремене личне карте за странца ("Службени гласник РС", бр. 20 од 22. 03. 2019, 47 од 28. 06. 2019, 76 од 25. 10. 2019), (Word, PDF)
 6. Правилник о ближим условима и начину спровођења принудног удаљења странца из Републике Србије, (Word, PDF)
 7. Правилник о кућном реду и правилима боравка у прихватилишту за странце, (Word, PDF)
 8. Правилник о изгледу обрасца о одбијању уласка у Републику Србију, о изгледу обрасца о одобрењу уласка у Републику Србију и начину уноса податка о одбијању уласка у путну исправу странца, (Word, PDF)
 9. Правилник о изледу печата забране уласка и начину уношења забране уласка у страну путну исправу, (Word, PDF)
 10. Правилник о изгледу и начину уношења обавезног боравка у путну исправу странца ("Службени гласник РС", број 80 од 24. октобра 2018), (Word, PDF)
 11. Правилник о изгледу обрасца и поступку издавања путног листа за странца ("Службени гласник РС", број 80 од 24. октобра 2018), (Word, PDF)
 12. Правилник о изгледу обрасца пријаве боравишта и начину пријављивања боравишта странца, адресе становања, промене адресе становања, пријаве и одјаве пребивалишта странца, ("Службени гласник РС", број 84 од 2. новембра 2018), (Word, PDF)
 13. Правилник о ближим условима и начину спровођења предлога за изрицање забране уласка странца и надзора и контроле странца приликом уласка и кретања преко територије Републике Србије, "Сл.гласник РС", број 2 од 16.01.2019. (Word, PDF)

4. ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА

 1. Правилник о поступку издавања, изгледу и садржини образаца и исправа о оружју предвиђених Законом о оружју и муницији, (Word, PDF)
 2. Правилник о обуци у руковању ватреним оружјем, условима за бављење поправљањем и преправљањем оружја и прометом оружја и муниције, (Word / PDF)
 3. Правилник о начину вођења и обрасцима евиденција о оружју и муницији које воде надлежни органи, (Word, PDF)
 4. Правилник о онеспособљавању оружја, (Word, PDF)
 5. Правилник о просторно-техничким условима за безбедно смештање и чување оружја и муниције, (Word, PDF)
 6. Правилник о утврђивању здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја (PDF)
 7. Правилник о евиденцијама које воде правна лица и предузетници, (Word, PDF)
 8. Правилник о поступку давања оружја на послугу, (Word, PDF)
 9. Правилник о просторно-техничким условима за безбедно смештање и чување оружја и муниције, (Word, PDF)

5. ПОСЛОВИ КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

 1. Правилник о начину и условима примене полицијских овлашћења према малолетним лицима  ("Службени гласник РС", број 83 од 27. 11. 2019), (Word, PDF)
 2. Упутство о поступању полицијских службеника према малолетним и млађим пунолетним лицима
 3. Посебни протокол о поступању службеника у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања
 4. Правилник о криминалистичко-форензичкој регистрацији, узимању других узорака и криминалистичко-форензичким вештачењем и анализама ("Службени гласник РС", бр 54/17), (Word, PDF);
 5. Правилник о начину спровођења и методологији примене полиграфског испитивања ("Службени гласник РС", бр. 36/17), (Word, PDF);

6. ЗАШТИТА И СПАСАВАЊЕ

 1. Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара, (Word, PDF);
 2. Правилник о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда, (Word, PDF);
 3. Правилник о критеријумима за избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку припадника ВСЈ („Службени гласник РС“, бр. 12 од 22. фебруара 2019), (Word, PDF)
 4. Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења, (Word, PDF);
 5. Правилник о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара, (Word, PDF);
 6. Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова ("Службени гласник РС", бр. 54 од 31. 05. 2017, 34 од 17. 05. 2019), (Word, PDF)
 7. Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара, (Word, PDF)
 8. Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија објеката малопродаје боца са течним нафтним гасом ("Службени гласник РС", број 75 од 23. 10. 2019), (Word, PDF)
 9. Правилник о врсти и количини опасних супстанци на основу којих се сачињава План заштите од удеса ("Службени гласник РС", број 34 од 17. 05. 2019), (Word, PDF)
 10. Правилник о начину израде и садржају Плана заштите од удеса ("Службени гласник РС", број 41 од 11. јун 2019), (Word, PDF)
 11. Правилник о начину вођења Регистра привредних друштава и правних лица која рукују опасним супстанцама ("Службени гласник РС", број 34 од 17. 05. 2019), (Word, PDF)
 12. Правилник о начину издавања одобрења за транспорт наоружања и војне опреме који нису опасан терет ("Службени гласник РС", број 52 од 22. јула 2019), (Word, PDF)
 13. Упутство о Методологији израде и садржају процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања ("Службени гласник РС", број 80 од 08. 11. 2019), (Word, PDF)
 14. Правилник о садржини, начину успостављања и одржавања регистра ризика од катастрофа ("Службени гласник РС", број 78 од 01. 11. 2019), (Word, PDF)

7. УПРАВНИ ПОСЛОВИ

 1. Правилник о техничком прегледу возила, (Word, PDF)
 2. Правилник о утискивању идентификационих ознака ("Службени гласник РС", број 41 од 11. јуна 2019), (Word, PDF)
 3. Правилник о возачким дозволама („Службени гласник РС“, бр. 73 од 12. 10. 2010, 20 од 22. 03. 2019, 43 од 19. 06. 2019) (Word, PDF)
 4. Правилник о цени обрасца и трошковима техничке израде личне карте, „Службени гласник РС“, бр.9 од 25. јануара 2008, 4 од 25. јануара 2019. (Word, PDF)

8. ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ДЕТЕКТИВСКА ДЕЛАТНОСТ

 1. Правилник о ближим условима за издавање овлашћења за спровођење обуке за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе,  ("Службени гласник РС", број 15 од 8. марта 2019), (Word, PDF)
 2. Правилник о програмима и начину спровођења обуке за вршење послова приватног обезбеђења (Word, PDF), ("Службени гласник РС", број 15/19 од 8. марта 2019)
 3. Правилник о боји и саставним деловима униформе службеника обезбеђења (Word, PDF)
 4. Правилник о начину примене овлашћења службеника обезбеђења ("Службени гласник РС", број 59 од 23. 08. 2019), (Word, PDF)
 5. Правилник о стручном испиту за вршење послова приватног обезбеђења и редарске службе ("Службени гласник РС", број 74 од 18. 10. 2019.), (Word, PDF)
 6. Правилник o садржини, изгледу и начину употребе легитимације службеника приватног обезбеђења, ("Службени гласник РС", бр.3 од 15.јануара 2016, 30 од 25. априла 2019), (Word, PDF)
 7. Правилник о престанку важења Правилника о евиденцијама из области детективске делатности, ("Службени гласник РС", број 1/2019), (Word, PDF)
 8. Правилник о обуци, оспособљавању и стручном испиту за вршење детективских послова, ("Службени гласник РС", број 27 од 12. априла 2019), (Word, PDF)
 9. Правилник o садржини, изгледу и начину употребе детективске легитимације, ("Службени гласник РС", бр.3 од 15. јануара 2016, 30 од 25. априла 2019), (Word, PDF)
 10. Правилник о просторно-техничким условима за обављање детективске делатности ("Службени гласник РС", број 37 од 29. 05. 2019.), (Word, PDF)