Грађани

Информације за странце

Адресе и бројеви телефона подручних полицијских управа Министарства унутрашњих послова - послови странаца

Обавештавамо вас да захтев за привремени боравак, од 28.06.2021. године, можете поднети и електронским путем на порталу еУправа.


Странац је свако лице које нема држављанство Републике Србије.

Закон о странцима ("Службени гласник РС", бр. 24 од 26. марта 2018, 31 од 29. априла 2019. (Word, PDF)

Овим законом уређују се услови за улазак, кретање и боравак и враћање странаца, као и надлежност и послови органа државне управе Републике Србије у вези са уласком, кретањем и боравком странаца на територији Републике Србије о њиховим враћањем из Републике Србије (Подзаконски акти...).

Пријава боравишта странца

Пријава боравишта странца врши се у дежурној служби полицијске станице на чијој територији је адреса објекта у коме је странац смештен или у подручној полицијској управи, организационој јединици која обавља послове у вези са кретањем и боравком странаца (детаљније...) или електронским путем.

Странац у Републици Србији може боравити на:

  • краткотрајном боравку,
  • боравку по основу визе за дужи боравак,
  • привременом боравку (до једне године),
  • сталном настањењу.

Краткотрајни боравак

је боравак без визе до 90 дана у било ком периоду од 180 дана рачунајући од дана првог уласка, уколико међународним уговором није другачије одређено, као и боравак по основу визе за краћи боравак.

Виза за дужи боравак

је одобрење за улазак и боравак на територији Републике Србије у трајању од 90 до 180 дана странцу коме је у складу са визним режимом за улазак у Републику Србију потребна виза и који намерава да у Републици Србији поднесе захтев за одобрење привременог боравка.

Привремени боравак

је дозвола боравка страног држављанина у Републици Србији и може да се одобри странцу који намерава да борави у Републици Србији дуже од 90 дана, уколико законом није другачије прописано (детаљније...)

Стални боравак

(стално настањење) је дозвола за дуготрајни боравак страног држављанина у Републици Србији. Захтев за стално настањење, подноси лично странац на прописаном обрасцу надлежном органу према месту где му је одобрен привремени боравак у Републици Србији (детаљније...).