Министарство

Секретаријат Министарства

Секретаријат има правно-саветодавну улогу у спровођењу политика и послова од интереса за Министарство унутрашњих послова у целини. Пружа стручну правну подршку Министарству приликом сарадње са другим државним органима. Обавља послове и спроводи процедуре којима се омогућава ефикасан и усклађен рад свих организационих јединица Министарства, тако што израђује нормативна акта у складу са прописаним процедурама, обавља послове тумачења прописа из надлежности Министарства и друге послове.

Такође, обавља послове чијим се вршењем обезбеђује несметан, ефикасан и усклађен рад свих организационих јединица у Министарству, као и стручне и друге послове за потребе министра; обавља нормативно-правне и опште правне послове, као и стамбене послове и послове којима се омогућава несметано спровођење притужбеног поступка у Министарству.

Секретаријат обезбеђује правну ваљаност у реализовању свих унутрашњих послова, а поред тога и тумачење закона и правних прописа из делокруга рада Министарства и примену прописа приликом израде општих правних аката и давања стручних мишљења на исте, прати и примењује прописе којима је уређена област заштите података о личности и обавља послове управљања и достављања информација од јавног значаја.

Секретаријатом руководи секретар Министарства.

 

Одељења у саставу Секретаријата:

  1. Одељење за нормативне послове
  2. Одељење за опште правне послове
  3. Одељење за стамбене послове
  4. Одељење за обраду података, притужбе и сарадњу са независним телима