Документи

Закони и уредбе

 1. Закон о полицији (2018) (Word, PDF)
 2. Закон о јавном реду и миру (2017) (Word, PDF)
 3. Закон о јавном окупљању (2016)  (Word, PDF)
 4. Закон о детективској делатности (2018) (Word, PDF)
 5. Закон о приватном обезбеђењу (2018) (Word, PDF)
 6. Закон о оружју и муницији (2015), (Word, PDF)
 7. Закон о ратификацији Споразума о реадмисији лица која незаконито бораве између ЕУ и Републике Србије (2007), (Word, PDF)
 8. Закон о безбедности саобраћаја на путевима (2018) (Word, PDF)
 9. Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама (2018) (Word, PDF)
 10. Закон о личној карти (2011) (Word, PDF)
 11. Закон о ванредним ситуацијама (2012) (Word, PDF)
 12. Закон о путним исправама (2014) (Word, PDF)
 13. Закон о странцима (2019), (Word, PDF)
 14. Закон о држављанству (2018) (Word, PDF)
 15. Закон о азилу и привременој заштити (Word, PDF)
 16. Закон о граничној контроли (Word, PDF)
 17. Закон о националном  ДНК регистру (2018) (Word, PDF)
 18. Закон о јединственом матичном броју грађана (Word, PDF)
 19. Закон о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова (Word, PDF)
 20. Закон о добровољном ватрогаству (2018), (Word, PDF)
 21. Закон о испитивању, жигосању и обележавању оружја, направа и муниције (2018), (Word, PDF)
 22. Закон о критичној инфраструктури (2018), (Word, PDF)
 23. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (2018), (Word, PDF)
 24. Закон о заштити од пожара (2018), (Word, PDF)
 25. Уредбa о врстама услуга које пружа Министарство унутрашњих послова и висини такси за пружене услуге, ("Службени гласник РС", број 51 од 19. јула 2019), (Word, PDF)
 26. Уредбa о спровођењу јавног конкурса у Министарству унутрашњих послова (Word, PDF)
 27. Урeдбa o стручнoм oспoсoбљaвaњу и усaвршaвaњу у Mинистaрству унутрaшњих пoслoвa, („Службeни глaсник РС“, бр. 42 oд 4. мaja 2017, 56 oд 18. jулa 2018)
 28. Уредбa о мерилима за распоред руководећих радних места полицијских службеника у који су уграђене измене извршене Уредбом о изменама Уредбе о мерилима за распоред руководећих радних места полицијских службеника објављене - Пречишћен текст, (2018) (Word, PDF)
 29. Уредбa о каријерном развоју полицијских службеника (2018), (Word, PDF)
 30. Уредба о стручном оспособљавању приправника и полагању стручног испита у Министарству унутрашњих послова (Word,PDF)
 31. Уредба о оцењивању полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова (Word, PDF)
 32. Приручник за оцењивање полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова (Word, PDF)
 33. Уредба о начелима за унутрашње уређење у Министарству унутрашњих послова (2017) (Word, PDF);
 34. Уредба о униформи, ознакама и опреми полицијских службеника (2017) (Word, PDF);
 35. Уредба о начину спровођења дисциплинског поступка ("Службени гласник РС",  број 26/17) (Word, PDF);
 36. Уредба о изгледу, форми и садржини службене значке и легитмације (2017) (Word, PDF);
 37. Уредба о платама полицијских службеника ("Службени гласник РС", бр. 91/2018 од 23.11.2018. године"), (Word, PDF);
 38. Уредба о условима за одређивање привременог граничног прелаза, "Службени гласник РС", број 98 од 14. децембра 2018. (Word, PDF)
 39. Уредба о условима и поступку отварања и затварања граничних прелаза, њиховој категоризацији, радном времену и начину преласка преко државне границе, „Службени гласник РС", број 98 од 14. децембра 2018. (Word, PDF)
 40. Уредбa о специјалној и посебним јединицама полиције, ("Службени гласник РС", бр. 47 од 20. јуна 2018, 59 од 31. јула 2018, 91 од 23. новембра 2018), (Word, PDF)
 41. Уредбa о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места полицијских службеника у Министарству унутрашњих послова, ("Службени гласник РС", број 18 од 15. марта 2019), (Word, PDF)
 42. Уредбa о ближим условима за одбијање уласка странца у Републику Србију, („Службени гласник РС“, број 20 од 22. марта 2019), (Word, PDF)
 43. Кодекс полицијске етике (2017) (Word, PDF);