Сектори

Сектор за људске ресурсе

Сектор за људске ресурсе обавља послове којима се обезбеђују услови за несметано функционисање Дирекције полиције и осталих организационих јединица Министарства унутрашњих послова, у вези са функцијом управљања људским ресурсима.

Сектор у координацији са осталим организационим јединицама Министарства, креира и спроводи стратегију развоја људских ресурса, креира и имплементира политику управљања људским ресурсима, усклађује процесе, системе и праксу управљања људским ресурсима са стратешким циљевима и потребама Министарства и са најбољом праксом, оцењује и унапређује квалитет управљања људским ресурсима у целом Министарству.

•    Стара се о законитости рада у области рада и радних односа у Министарству и благовременом планирању кадрова и неопходних финансијских средстава за потребе управљања људским ресурсима

•    Утврђује предлоге за промене организационе структуре и координира процесе управљања променама.

•    Спроводи интерне и јавне конкурсе за попуну радних места и обавља проверу компетенција за делотворан рад на радним местима која се попуњавају.

•    Ствара услове и спроводи програме обуке запослених, креира и реализује програме развоја запослених и руководилаца.

•    Стара се о примени система правичности, заснованог на мерењу учинка и његовој примени у области напредовања и запошљавања.

•    Креира и имплементира систем за оцењивање радних учинака, утврђује политику зарада, структуру плата и елементе зараде, врши анализу и дизајн свих послова, израђује описе послова и специфицира услове неопходне за делотворан рад на радним местима, као и процену сложености радних места и њихово разврставање у звања и чинове.

•   Утврђује политику бенефиција за запослене у Министарству и учествује у колективном преговарању са синдикатима који делују у Министарству.

•    Заступа интересе Републике Србије - Министарства унутрашњих послова, по овлашћењу Државног правобранилаштва, у судским поступцима запослених

•    Припрема предметe и извештаје за Дисциплинску комисију - Веће у Београду,

•    Припрема документацију за: управне поступке, дисциплинске поступке за запослене у седишту Министарства, премештаје и унапређења, пензионисање, радне односе и права из радног односа, здравље и безбедност запослених, развој и одржавање информационог система људских ресурса у сарадњи са САТИТ-ом, развој и праћење индикатора квалитета учинка запослених и организације,

•    Координира са Дирекцијом полиције, осталим организационим Јединицама у саставу Дирекције полиције, организационим јединицама у седишту Министарства и Службом за управљање кадровима Владе Републике Србије

•    Учествује у стратешком планирању на нивоу Министарства и стара се о благовременом информисању запослених о политикама управљања људским ресурсима у Министарству и њиховим правима из радних односа.

Одељења у саставу Сектора:

  • Одељење за стратегије и политике људских ресурса, метрику и ИТ подршку
  • Одељење за стручно образовање и обуку
  • Одељење за развој људи и организације
  • Одељење за регрутацију и селекцију
  • Одељење за односе са запосленима
  • Одељење за зараде и бенефиције
  • Одељење за здравље запослених и безбедност на раду
  • Одељење за психолошку превенцију и селекцију