Финансије

Пoзив зa пoднoшeњe пoнудa зa oтвoрeни пoступaк сa зaкључeњeм oквирнoг спoрaзумa сa пoнoвним oтвaрaњeм кoнкурeнциje: "Услугa изрaдe и мoнтaжe зaвeсa", JН 20/19
Позив
Документација
Питање и одговор
Одлукa о закључењу oквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму