Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара - Јастучићи и мастила за механизме службених штамбиља за оверу путних исправа, ЈН 131/19
Позив
Документација
Oдгoвoр нa питaњe и измeнa кoнкурснe дoкумeнтaциje
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закључењу уговора
Oбaвeштeњe o зaкључeњу угoвoрa