Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara - Jastučići i mastila za mehanizme službenih štambilјa za overu putnih isprava, JN 131/19
Poziv
Dokumentacija
Odgovor na pitanje i izmena konkursne dokumentacije
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaklјučenju ugovora