Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године


Позив за подношење понуда за ЈН 69/19 - Одржавање и поправка гасних инсталација
Шифра набавке 69/19
Рок за достављање понуда
19.08.2019. до 10.00 часова

Позив у поступку јавне набавке мале вредности добара: Вијачни компресор, ЈН 104/19
Шифра набавке 104/19
Рок за достављање понуда
29.07.2019. до 10.00 часоваПoзив зa пoднoшeњe пoнудa зa jaвну нaбaвку мaлe врeднoсти дoбaрa: "ХСM мoдули зa пeрсoнaлизaциjу", JН 101/19
Шифра набавке 101/19
Рок за достављање понуда
29.07.2019. до 10.00 часова


Позив за подношење понуда у поступку ЈН 70/19 - ПП апарати за потребе МУП
Шифра набавке 70/19
Рок за достављање понуда
05.08.2019. до 10.00 часова


Позив за подношење понуда у поступку ЈН 85/19 - Одржавање хигијене у објектима МУП
Шифра набавке 85/19
Рок за достављање понуда
17.07.2019. до 10.00 часова