Дирекција полиције

Надлежност и организација

Дирекција полиције Министарства унутрашњих послова надлежна је за послове полиције, који су, као и надлежности и овлашћења, регулисани Законом о полицији. Дирекцијом полиције руководи директор полиције.

Полицијске послове обављају униформисани и неуниформисани полицијски службеници, односно запослени који примењују полицијска овлашћења и запослени на посебним или одређеним дужностима чији су послови у непосредној вези са полицијским пословима. Полицијски службеници раде и на пословима који су опасни по живот и здравље, а захтевају велику одговорност и посебне услове рада.

Обављање полицијских послова заснива се на начелима професионализма, сарадње, законитости у раду и сразмерности у примени полицијских овлашћења, као и на принципу рада са најмањим штетним последицама.

Полиција се у свом раду придржава националних и међународних стандарда полицијског поступања, захтева утврђених законима и другим прописима и актима Републике Србије, као и међународним уговорима и конвенцијама које је усвојила Република Србија.

Спољашњу контролу рада полиције врше Народна скупштина, Влада, надлежни правосудни органи, органи државне управе надлежни за одређене послове надзора и други законом овлашћени органи и тела, док је за унутрашњу контролу рада полиције надлежан Сектор унутрашње контроле полиције.

Дирекција полиције развија сарадњу и партнерство са грађанима и другим субјектима заједнице у циљу обављања полицијских послова и решавања безбедносних приоритета и заједничких интереса и потреба стварања повољног безбедносног амбијента у заједници, односно изградње безбедног демократског друштва у складу са најбољом европском праксом. Организује, координира, прати, контролише а по потреби и непосредно обавља послове европских интеграција и послове међународне оперативно - полицијске сарадње.

Поред редовних послова Дирекција полиције развија професионалне капацитете, компетенције и етику полицијских службеника за друштвено одговорно деловање полиције, уз пуно поштовање људских права и основних слобода и заштиту свих осетљивих група у складу са најбољом полицијском праксом.


Дирекцију полиције чине: Биро директора, организационе јединице у седишту МУП-а, полицијске управе (по категоријама), Специјалне јединице МУП-а: САЈ/ПТЈ, Жандармерија и Хеликоптерска јединица, Координациона управа за Косово и Метохију и Канцеларија за координацију активности у борби против трговина људима .

Министар унутрашњих послова може, на основу процена и планова, ради обављање одређених послова, образовати и полицијске јединице посебне намене, привременог или повременог састава (посебне, интервентне и специјалне јединице, јединице у приправности; оперативне (радне) групе, тимове, штабове и друге јединице или радна тела).


Дирекција полиције на територији Републике:
1.    обавља полицијске и друге унутрашње послове утврђене законом који се односе на: заштиту живота, права, слобода и личног интегритета грађана, као и подршку владавини права.
2.    обезбеђује заштиту имовине, ради на спречавању, откривању и расветљавању кривичних дела и извршилаца, прекршаја и других деликата, и других видова борбе против криминала у свим облицима; довођење извршилаца надлежним органима; проналажењу лица за којима се трага; заштиту учесника у кривичном поступку...
3.    одговорна је за одржавање јавног реда, пружање помоћи и заштиту безбедности угрожених лица; обезбеђивање јавних окупљања грађана, одређених личности, органа, објеката, простора, страних дипломатских и конзуларних представништава;
4.    регулише и контролише саобраћај, пружа помоћ и надзор у саобраћају на путевима; штити државну границу и контролу њено прелажење; обезбеђује примену прописа о странцима; спречава илегалне миграције и трговину људима; регулише набављање, држање и ношење оружја и муниције; издавање докумената грађана, регистрацију возила и друге управне послове; извршавање других послова утврђених законом и подзаконским акггом.
5.    усклађује, усмерава и контролише рад полицијских управа
6.    непосредно учествује у обављању одређених сложенијих послова из делокруга подручних полицијских управа
7.    обезбеђује спровођење међународних уговора о полицијској сарадњи и других међународних аката за које је надлежна, међународну помоћ и др.
8.    организује и спроводи криминалистичка вештачења
9.    налаже мере за унапређење организације и методологије рада организационих јединица у складу са савременим стандардима
10.    поступа по захтевима тужилаштва и судова, притужбама, представкама, пријавама и предлозима грађана, органа и организација...
11.    ствара потребне услове за одржавање и подизање оспособљености и спремности полиције за деловање у ванредним условима

Полицијска управа:
1.    на подручју општине у којој је њено седиште, непосредно обавља полицијске и друге послове и остварује локалну сарадњу
2.    на подручју за које је образована прати и анализира стање безбедности, координира и контролише рад полиције и обезбеђује остваривање локалне сарадње и одговорности
3.    предузима мере обезбеђења одређених лица и објеката
4.    обавља друге послове утврђене посебним прописима и другим актима, у складу са законом.