Дирекција полиције

Управа за управне послове

УПРАВА ЗА УПРАВНЕ ПОСЛОВЕ је организациона јединица у оквиру Дирекције полиције, у седишту Министарства унутрашњих послова у чијем је делокругу остваривање права грађана која се односе на држављанство, пријаву пребивалишта и боравишта, издавање личних карата, путних исправа, возачких дозвола, регистрације возила и набављање, држање и ношење оружја, израда, aли и на закључивање и практичну примену Споразума и Протокола о реадмисији, реализацију трансфера, транзита и миграције и оперативну сарадњу и обавља друге послове, а на корист грађана и привредних субјеката. Делатност Управе за управне послове правно је уређена у складу са принципима демократског друштва и Уставом загарантованим системом заштите слобода и права грађана.

Управом за управне послове руководи начелник управе, који има заменика и помоћнике.

Управа за управне послове у свом саставу има четири одељења и то:

Одељење за држављанство, пребивалиште и личне карте,
Одељење за путне исправе и реадмисију
Одељење за оружје и
Одељење за регистрацију возила и возачке дозволе.

Одељење за држављанство, пребивалиште и личне карте  у свом саставу има два одсека и то:

Одсек за послове држављанства, надзор и евиденције и
Одсек за пребивалиште, личне карте и надзор.

Надлежност Одељења за држављанство, пребивалиште и личне карте заснована је на чињеници да је држављанство основно право из кога произилази остваривање свих других права као што су право на лична документа, право на здравствену и социјалну заштиту, образовање, као и друга Уставом и законима гарантована права. Одељење за држављанство, пребивалиште и личне карте решавајући по захтевима за стицање и престанак држављанства омогућава остваривање свих права држављана Републике Србије.

Такође, кроз вођење евиденција из ове области које се односе на пријаву пребивалишта и боравишта и издавање личне карте омогућава се остваривање и свих других права грађана пред државним и другим органима.

Одељење за држављанство, пребивалиште и личне карте обавља следеће послове:

 • Решава као првостепени орган по захтевима за:

- стицање и престанак држављанства Републике Србије, као и захтевима за проверу држављанског статуса,

- давање овлашћења за израду печата у складу са Законом о печату државних и других органа.

 • Решава у другом степену по жалбама на одлуке првостепених органа, односно полицијских управа и станица, као и Градских управа и општина везано за:

- упис чињенице држављанства односно промену података у евиденцији држављана Републике Србије,
- одређивање и поништавање јединственог матичног броја грађана, пријаву пребивалишта и боравишта грађана, пасивизацију адресе пребивалишта и боравишта грађана, послове са личним картама и престанком избегличког статуса.

 • Врши контролно-надзорну делатност везано за:

- вођење евиденција о држављанима Републике Србије надлежних матичних служби које воде евиденцију о држављанима Републике Србије као поверени посао, као и за издавање уверења
- издавање личних карата и избегличких легитимација, пријаву пребивалишта и боравишта грађана и одређивање и поништавање јединственог матичног броја грађана од стране полицијских управа и полицијских станица.

 • Даје мишљења и инструкције у циљу законитог и ажурног поступања по пословима држављанства, одређивања и поништавања јединственог матичног броја грађана, пријаве пребивалишта и боравишта грађана, пасивизације адресе пребивалишта и боравишта грађана, личних карата и престанка избегличког статуса.
 • Стара се о ажурирању података у Јединственој евиденцији о држављанима Републике Србије.
 • Доставља податке из евиденција које води, државним и другим органима, а који су им неопходни за обављање послова из њихове надлежности, у складу са законом.

 

Одељење за путне исправе и реадмисију у свом саставу има четири одсека и то:

Одсек за надзор и контролу издавања путних исправа у земљи,
Одсек за надзор и контролу издавања путних исправа у дипломатско - конзуларним представништвима и
Одсек за спровођење Споразума о реадмисији и
Одсек за  реализацију трансфера, транзита и миграције и оперативну сарадњу.

Надлежност Одељења за путне исправе и реадмисију  заснована је на чињеници да је путна исправа Републике Србије докуменат који служи држављанима Републике Србије за прелазак државне границе, ради путовања и боравка у иностранству и за повратак у земљу, чиме је омогућено остваривање Уставом загарантованог права слободе кретања и заштита права држављана Републике Србије за време боравка у иностранству.

Одељење за путне исправе и реадмисију обавља следеће послове:

 • Решава у другом степену по жалбама на одлуке првостепених органа, односно полицијских управа и станица у вези послова путних исправа.
 • Обавља послове који се односе на контролу издавања путних исправа Републике Србије у земљи и дипломатско-конзуларним представништвима.
 • Проверава држављански статус и идентитет држављана Републике Србије у поступку издавања путног листа, у дипломатско конзуларним представништвима.
 • Открива и спречава злоупотребе са путним исправама Републике Србије.
 • Доставља информације и податке на захтев иностраних органа у складу са законом.
 • Врши контролно-надзорну и радно-инструктивну делатност.
 • Учествује у изради и практичној примени Споразума о реадмисији са Протоколима.
 • Обавља послове у вези са враћањем лица у складу са Споразумима о реадмисији.
 • Учествује у реинтеграцији повратника у складу са Стратегијом за реинтеграцију повратника, по основу Споразума о реадмисији.
 • Спроводи активности око спречавања злоупотребе безвизног режима.

 

Одељење за оружје у свом саставу има два одсека:

Одсек за надзор и контролу оружја
Одсек  за надзор и контролу испитивања, жигосања и обележавања оружја.

Надлежност Одељења за оружје је заснована на чињеници да оружје представља робу која се налази у ограниченом промету и за чије поседовање је неопходна испуњеност законских услова, те се кроз контролу набављања, држања, ношења, испитивања, обележавања и жигосања оружја и муниције доприноси општој безбедности грађана. Одељење за оружје одржавањем ефикасног и ефективног система контроле набавке и држања оружја, сталним праћењем и процењивањем изазова у свим аспектима области контроле малог и лаког оружја, његових делова и припадајуће муниције, као и предузимањем превентивног деловања омогућава предуслов за осигурану безбедност грађана.

Одељење за оружје обавља следеће послове:

 • Као првостепени орган спроводи поступак и доноси одлуке по захтевима правних лица и предузетника за издавање одобрења за набављање аутоматског дугог оружја.
 • Као првостепени орган спроводи поступак и доноси одлуке по захтевима правних лица и предузетника за издавање одобрења за бављење посредовањем у промету оружја и муниције (брокеринг).
 • Решава у другом степену по жалбама изјављеним на одлуке донете у првом степену у полицијским управама и станицама у управним стварима набавке, регистрације и одузимања оружја, изношења оружја, спровођења обуке, бављења прометом оружја, поправком и преправком оружја.
 • Решава у другом степену по жалбама изјављеним на одлуке донете у првом степену од стране Агенције за испитивање, жигосање и обележавање оружја, направа и муниције у поступцима испитивања, жигосања, обележавања и хомологације оружја, направа и муниције.
 • Доставља податке о регистрованом оружју по захтевима других државних органа и организација, Интерпола и Еуропола, полиција других држава а у складу са законом.
 • Врши надзор над законитошћу обављања послова набавке, регистрације и одузимања оружја у полицијским управама и станицама и налаже мере ради отклањања недостатака у раду.
 • Утврђује надзором и контролом испуњеност прописаних услова за бављење прометом оружја, поправком и преправком оружја и спровођењем обуке у руковању ватреним оружјем, као и код осталих правних лица и предузетника који у складу са својом делатношћу набављају и држе оружје, са посебним освртом на безбедан смештаја и чувања оружја и муниције, као и уредно вођења прописаних евиденција о оружју.
 • Врши надзор правних лица и предузетника у објектима који се користе за испитивање, контролу, сервисирање и преправку оружја, основних делова оружја, направа, муниције и елемената муниције.
 • Врши оперативне процене безбедносних сметњи од значаја за праћење стања у области испитивања, обележавања и жигосања оружја, основних делова оружја, направа  и муниције.
 • Прати обавезе проистекле из међународних конвенција, споразума, прописа Европске уније
 • Даје мишљења о начину решавања конкретних управних ствари и обавезне инструкције о начину поступања и примени прописа у управним стварима из области контроле оружја.

 

Одељење за регистрацију возила и возачке дозволе у свом саставу има два одсека и то:

Одсек за регистрацију возила и надзор и
Одсек за возаче, возачке дозволе и надзор.

Надлежност Одељења за регистрацију возила и возачке дозволе заснована је на чињеници да су моторна возила „опасна ствар“ која, када су у погону, стварају повећану опасност по животе и здравље људи, имовину и околину одакле и јавни интерес да се за њихово коришћење на путевима пропишу безбедносни стандарди како у погледу возила, тако и лица која возилима управљају, одреде органи који утврђују и контролишу постојање тих стандарда и издају дозволе за учествовање возила и возача у саобраћају на путевима а такође и евидентирају возила и возаче којима су издате  дозволе (саобраћајне и возачке дозволе) да учествују у саобраћају.

 Одељење за регистрацију возила и возачке дозволе обавља следеће послове:

 • Решава као првостепени орган по захтевима правних лица овлашћених за вршење техничких прегледа за добијање овлашћења за издавање регистрационих налепница.
 • Решава у другом степену по жалбама изјављеним на одлуке донете у првом степену у подручним полицијским управама и станицама у управним стварима регистрације возила, возачких дозвола, одузимања возачких дозвола због здравствене неспособности возача, упућивања возача на контролни здравствени преглед и одузимања возачких дозвола због несавесног управљања возилима у саобраћају.
 • Врши надзор над применом прописа и обезбеђење прописаних услова и стандарда  за безбедно учествовање возила и возача у саобраћају на путевима.
 • Организује, усклађује, усмерава и врши надзор над обављањем послова регистрације возила, возача и возачких дозвола у подручним полицијским управама и станицама.
 • Даје мишљења о начину решавања конкретних управних ствари и обавезне инструкције о начину поступања и примени прописа у управним стварима из области регистрације возила и возачких дозвола.
 • Врши надзор над законитошћу обављања послова регистрације возила, возача и возачких дозвола у подручним полицијским управама и станицама и налаже мера ради отклањања недостатака у раду.
 • Проверава аутентичност иностране документације о увезеним возилима за која су поднети захтеви за регистрацију, провере аутентичности иностраних возачких дозвола и поступање по захтевима иностраних органа ради провере аутентичности саобраћајних и возачких дозвола издатих у Републици Србији.
 • Доставља замењене иностране возачке дозволе органима који су дозволе издали и обавештава иностране органе о мерама забране управљања моторним возилима изиреченим страним возачима.
 • Утврђује испуњеност услова за издавање регистрационих налепница на овлашћеним техничким прегледима и врши контролу и надзор над обављањем тих поверених послова.
 • Доставља податаке о возилима и возачима по захтевима других државних органа и организација, захтевима Интерпола, полиција других држава,  захтевима за пружање међународне правне помоћи, у складу са законом.

Ради непосредног обављања управних послова, у оквиру подручних полицијских управа и полицијских станица организована је линија рада управних послова која, као првостепени орган, решава по захтевима грађана из надлежности управних послова.

 

Поред редовних послова, Управа за управне послове ангажована је и на:

 • реализацији  обавеза које произилазе из придруживања Републике Србије Европској унији, а нарочито Поглавља 24 (Правда, слобода, безбедност), потпоглавља "Међународна полицијска сарадња" и ,,Организовани криминал”, Поглавља 14 "Транспортна политика", Поглавља 1 ,,Кретање роба”
 • на развоју електронске управе у Министарству унутрашњих послова
 • пружању стручне помоћи у изради нормативних аката, као и стратешких докумената
 • пружању експертске помоћи у поступцима закључивања билатералних споразума из делокруга Управе за управне послове
 • пословима међународне сарадње и одсносима са јавношћу.