Министарство

Одељење за нормативне послове

Одељење за нормативне послове организује припремне активности и у сарадњи са другим организационим јединицама Mинистарства припрема законе и друге прописе (уредбе, правилнике, упутства и др.) из области полицијских и других унутрашњих послова, а у складу са јединственим методолошким правилима, затим спроводи процедуру до доношења истих у складу са Пословником Народне скупштине и Пословником Владе и стара се о њиховом потпуном и благовременом усклађивању са правним системом.

Одељење даје стручна мишљења на нацрте, односно предлоге правних аката који се достављају Министарству на мишљење или сагласност; анализира правне могућности, планира, координира и прати у сарадњи са другим организационим јединицама.

Значајна улога Одељења је учешће у усклађивању прописа из делокруга Министарства са правним тековинама Европске уније, као и у иницирању, планирању и вођењу преговора за закључивање међународних споразума из области полицијске сарадње и других области из делокруга Министарства.

У оквиру делокруга рада Одељења  остварује сарадњу и заједнички рад са другим министарствима, органима и организацијама у Републици Србији на нормативним пословима. Такође, даје правна мишљења и у оквиру делокруга Министарства учествује у раду радних тела Народне скупштине и Владе Републике Србије приликом разматрања и претреса закона, уредби и других аката из области полицијских и других унутрашњих послова и обавља и друге послове из свог делокруга рада и правне послове које одреди министар.


Регулатива