Грађани

Издавање возачке дозволе након издавања пробне дозволе

Захтев за издавање возачке дозволе подноси се лично, надлежној територијалној организационој јединици МУП-а, на чијем подручју лице коме се издаје возачка дозвола има пребивалиште. Захтев се може поднети и по месту боравка ако подносилац (због запослења, студирања или других оправданих разлога) борави ван места пребивалишта дуже од три месеца.

На територији Полицијске управе за град Београд захтев се подноси у организационој јединици где је поднет захтев за издавање пробне возачке дозволе (Управа за управне послове, Одељење за регистрацију возила и возачке дозволе, Љермонтова улица 12а, Полицијска станица Младеновац или Полицијска станица Лазаревац).

Уз захтев треба приложити:

  1. пробну возачку дозволу;
  2. потврду о положеном испиту из прве помоћи (доказ треба приложити ако није приложен приликом подношења захтева за издавање пробне возачке дозволе);
  3. важећу личну карту на увид;
  4. уплатница генерисана на порталу еУправе 

Ако се тражи издавање возачке дозволе по хитном поступку, уз захтев треба приложити доказе који упућују на хитност (лечење, болест или смрт члана породице, неодложно службено путовање или други оправдани разлози).

Уз захтев се може приложити једна фотографија величине 50 x 50 мм (која није старија од шест месеци).

Сва документа и докази стављају се на увид или прилажу у оригиналу, осим доказа који су органу доступни у електронском облику.

Возачка дозвола за управљање моторним возилима издаје се на рок од 10 година или на краћи рок, на основу налаза и мишљења из уверења о здравственој способности возача.