Грађани

Пребивалиште

Пребивалиште је место у коjем се грађанин настанио с намером да у њему стално живи, односно место у којем се налази центар његових животних активности, професионалних, економских, социјалних и других веза које доказују његову трајну повезаност са местом у којем се настанио.

Пунолетни грађани дужни су да пријаве пребивалиште у року од осам дана од дана настањења на адреси на којој пријављују пребивалиште.

Пријава пребивалишта за малолетно лице подноси се у року од три месеца од његовог рођења, односно у року од осам дана од дана настањења на адреси на којој се пријављује пребивалиште малолетног лица.

Пријава пребивалишта на новој адреси становања уједно значи и одјаву претходног пребивалишта на територији Републике Србије, те грађани подносе само захтев за пријаву пребивалишта а не и захтев за одјаву претходног пребивалишта.

Не сматра се пријавом пребивалишта уколико се утврђује назив улица и кућног броја за улице које претходно нису имале назив, односно кућни број, као и у случају промене постојећих назива улица и пренумерације постојећих кућних бројева, које се врше у оквиру националног пројекта ажурирања Адресног регистра. У овом поступку грађани нису у обавези да подносе захтев за пријаву пребивалишта, нити да прилажу доказ о уплати републичке административне таксе, јер и даље живе у истим стамбеним јединицама.

 

Пријава пребивалишта

 • Пријава пребивалишта подноси се лично на прописаном обрасцу (који се искључиво добија код службеника на шалтеру), при чему је потребно приложити следећа документа:
 1. важећу личну карту подносиоца пријаве;
 2. исправе којима се доказују подаци из пријаве (доказ о правном основу коришћења стамбене јединице на адреси на коју се пријављује тј. уговор о купопродаји стана, уговор о поклону стана, правоснажно оставинско решење, уговор о коришћењу стана, власнички лист, решење о кућном броју, итд.) ;
 3. личну карту власника непокретности односно писану изјаву власника непокретности са адресе на којој се врши пријављивање;
 4. доказ о уплаћеној накнади за пријаву пребивалишта.
 • Пријаву пребивалишта малолетног лица подноси родитељ, односно старатељ или други законски заступник на прописаном обрасцу, при чему је потребно прилажити следећа документа:
 1. важећу личну карту родитеља, односно старатеља или другог законског заступника;
 2. важећу личну карту за малолетно лице старије од 16 година;
 3. уколико су родитељи разведени и примерак правoноснажне пресуде о разводу брака, из које се види којем од родитеља је малолетно лице поверено на чување, старање и васпитање;
 4. доказ о уплаћеној накнади на име републичке административне таксе за пријаву пребивалишта.

Приликом подношења захтев за пријаву пребивалишта малолетног лица које не поседује личну карту, надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност родитеља, односно старатеља, прибавља податке из следећег документа:

 • извода из матичне књиге рођених.

Родитељи, односно старатељи могу и сами да прибаве, односно да ставе на увид наведени документ  уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности у року од 15 дана, а како би њихов захтев био решен у што краћем року.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне књиге рођених које воде надлежни органи Републике Србије.

* * *

Уколико родитељи немају исту адресу становања, захтев за пријаву пребивалишта подноси један од родитеља уз сагласност другог родитеља или родитељ који у складу са законом самостално врши родитељско право.

Напомињемо да је за пријаву пребивалишта малолетне деце потребна сагласност оба родитеља, без обзира на то што су судском одлуком малолетна деца поверена једном родитељу на самостално вршење родитељског права, уколико том одлуком није решено и питање пријаве пребивалишта малолетне деце, сходно члану 77. и 78. Породичног закона Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 18/05, 72/11 – др. закон и 6/15).

Уколико родитељи не могу да се споразумеју око пријаве пребивалишта малолетне деце о истом одлучује суд.
 

 •  За новорођено дете чија су оба родитеља држављани Републике Србије и имају пријављено пребивалиште на истој адреси, пријава пребивалишта врши се на адреси његових родитеља приликом одређивања јединственог матичног броја грађана за новорођено дете.
 • Потврда о извршеној пријави пребивалишта (образац број 2) доставља се родитељима новорођеног детета препорученом поштом на адресу њиховог пребивалишта.
 • Само за прву пријаву пребивалишта новорођеног детета не плаћа се накнада на име републичке административне таксе.

 

Уз документа наведена у случајевима подношења захтева за пријаву пребивалишта за пунолетна и малолетна лица, потребно је приложити доказ о уплаћеној накнади на име републичке административне таксе.

уплатилац: име, презиме, адреса и место
сврха: такса
прималац: Републичка административна такса
износ: Републичка административна такса по тарифном бр.1 (види табелу)
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: шифра општине пребивалишта
види табелу (Word)

Захтев за издавање уверења о пребивалишту

Захтев за издавање уверења о пребивалишту подноси се лично или преко пуномоћника организационој јединици Министарства према месту пребивалишта лица на које се захтев односи (на територији града Београда захтев се подноси искључиво Полицијској управи за град Београд, Управи за управне послове, Љермонтова улица 12а) при чему је потребно приложити следећа документа:

 1. читко попуњен захтев за издавање уверења о пребивалишту (образац се искључиво добија код службеника на шалтеру);
 2. важећу личну карту подносиоца захтева;
 3. доказ о уплаћенoj накнади на име републичке административне таксе за издавање уверења о пребивалишту.
уплатилац: име, презиме, адреса и место
сврха: такса
прималац: Републичка административна такса
износ: Републичка административна такса по тарифном бр.11 (види табелу)
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: шифра општине пребивалишта
види табелу (Word)

Пример попуњавања уплатнице

Одјава пребивалишта

Грађанин је дужан да одјави пребивалиште ако се исељава из Републике Србије у иностранство.

Одјава пребивалишта ради исељења из Републике Србије у иностранство подноси се на прописаном обрасцу (који се искључиво добија код службеника на шалтеру), при чему је потребно приложити следећа документа:

 1. важећи документ са фотографијом;
 2. доказ о исељењу из Републике Србије у иностранство, односно писану изјаву подносиоца одјаве да се исељава из Републике Србије;
 3. доказ о уплаћеној накнади на име републичке административне таксе за одјаву пребивалишта (види табелу).