Грађани

Издавање пробне возачке дозволе

Лицу које испуњава све услове за управљање возилом Б категорије, а није навршило 18 година живота издаће се пробна возачка дозвола кад наврши 17 година, са роком важења од једне године. Пробна возачка дозвола ће се издати и лицу које је навршило 18 година а које први пут стиче право на управљање моторним возилима Б категорије.

Захтев за издавање пробне возачке дозволе подноси се надлежној територијалној организационој јединици МУП-а, на чијем подручју лице коме се издаје пробна возачка дозвола има пребивалиште. Захтев се може поднети и по месту боравка ако подносилац (због запослења, студирања или других оправданих разлога) борави ван места пребивалишта дуже од три месеца.

На територији Полицијске управе за град Београд захтев се може поднети у Управи за управне послове, Одељењу за регистрацију возила и возачке дозволе, улица Љермонтова 12а, Полицијској станици Младеновац и Полицијској станици Лазаревац.

Уз захтев треба приложити:

  1. уверење о здравственој способности за управљање моторним возилима Б категорије (лекарско уверење) које није старије од шест месеци;
  2. уверење о положеном возачком испиту за управљање моторним возилима Б категорије;
  3. потврду о положеном испиту из прве помоћи (доказ ће се прилагати када се стекну услови из чл. 241. Закона о безбедности саобраћаја на путевима "Сл. гласник Републике Србије" бр.41/09);
  4. важећу личну карту на увид;
  5. две фотографије димензије 45 x 35 мм, које нису старије од шест месеци;
  6. доказ о плаћеној накнади трошкова издавања возачке дозволе (PDF, Word);
  7. доказ о плаћеној републичкој административној такси.

Накнада за трошкове израде пробне возачке дозволе

уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: израда пробне возачке дозволе
прималац: НБС – Завод за израду новчаница и кованог новца
износ: 294,00
жиро рачун: 980-333-07
позив на број: 060703 (позив на број за све општине у Србији)

Накнада за трошкове израде пробне возачке дозволе

уплатилац: име, презиме, адреса и место
сврха: трошкови издавања возачке дозволе
прималац: МУП Републике Србије
износ: 621,00
жиро рачун: Свака полицијска управа има посебан жиро рачун
позив на број: са позивом на број и модела

Рачуни МУП-а подручних полицијских управа са позивима на број (Word, PDF)

Накнада за републичку административну таксу

уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: Републичка административна такса
прималац: буџет Републике Србије
износ: Републичка административна такса (види табелу)
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: шифра општине пребивалишта - види табелу (PDF)

Пример уплатнице за уплату републичке административне таксе

Сва документа и докази стављају се на увид или прилажу у оригиналу.