Грађани

Промена регистарских таблица

Регистарска таблица замениће се новом кад возило буде регистровано у другом регистарском подручју, кад протекне рок од девет година од дана издавања, кад се изгуби, украде или буде уништена, кад услед дотрајалости или оштећења постане неупотребљива.

За промену регистарских таблица потребно је приложити:

  1. регистрациони лист;
  2. саобраћајну дозволу;
  3. потврду о пријави нестанка регистарских таблица, односно изјаву власника возила о разлозима и околностима оштећења регистарских таблица (ако су таблице нестале или оштећене);
  4. претходно издате регистарске таблице (ако је протекао рок од девет година од дана издавања или ако су таблице оштећене – дотрајале);
  5. доказ о идентитету власника (важећу личну карту или личну карту за странца; путну исправу ако захтев подноси странац са доказом о одобреном боравку у Републици Србији дужем од шест месеци, доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица);
  6. доказ о уплати прописаних трошкова за израду и издавање саобраћајне дозволе, регистарске таблице и регистрационе налепнице (PDF, Word).