Грађани

Привремена регистрација

Возило се привремено региструје на захтев власника возила, а изузетно и на захтев корисника лизинга у правном послу са елементом иностраности. Привремена регистрација врши се највише на период од једне године, према одобрењу надлежног царинског органа о привременом увозу. За привремено регистрована возила издаје се потврда о привременој регистрацији.

За привремену регистрацију возила потребно је приложити:

  1. регистрациони лист са доказом о техничкој исправности возила, не старији од 30 дана;
  2. доказ о обавезном осигурању возила;
  3. доказ о пореклу и власништву возила, односно, основу привременог коришћења;
  4. доказ да је одобрен привремен увоз издат од стране надлежне царинарнице;
  5. доказ о идентитету власника (важећу личну карту или личну карту за странца; путну исправу ако захтев подноси странац са доказом о одобреном боравку у Републици Србији дужем од шест месеци; доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица);
  6. доказ о уплати прописаних трошкова за регистрацију возила:
  7. о плаћеном порезу на употребу моторних возила (PDF, Word)
  8. о накнади трошкова израде и издавања потврде о привременој регистрацији и регистарских таблица (PDF, Word)
  9. о плаћеној републичкој административној такси (види табелу)
  10. о уплати комуналне таксе за држање возила, ако је прописана општинским одлукама