Грађани

Замена иностране возачке дозволе за возачку дозволу Републике Србије

Уз захтев за замену иностране возачке дозволе, који подноси држављанин Републике Србије, треба приложити:

 1. важећу инострану возачку дозволу и превод оверен од овлашћеног судског тумача;
 2. уверење о здравственој способности за управљање моторним возилима и скуповима возила оне категорије за које се захтева издавање возачке дозволе које није старије од шест месеци;
 3. важећу личну карту на увид;
 4. доказ о плаћеној:
 5. накнади трошкова издавања возачке дозволе (PDF верзијаWord верзија)

накнада за трошкове израде возачке дозволе
уплатилац:          име, презиме и адреса
сврха:                   израда возачке дозволе
прималац:           НБС – Завод за израду новчаница и кованог новца
износ:                   255,00
жиро рачун:         980-333-07
позив на број:      091001 (позив на број за све општине у Србији)

накнада за издавање возачке дозволе
уплатилац:          име, презиме, адреса и место
сврха:                   трошкови издавања возачке дозволе
прималац:           МУП Р Србије
износ:                   621,00
жиро рачун:         Свака полицијска управа има посебан жиро рачун
позив на број:      са позивом на број модела

Рачуни МУП-а подручних полицијских управа са позивима на број (PDF верзијаWord верзија)

 • републичкој административној такси

накнада за републичку административну таксу
уплатилац:          име, презиме, адреса
сврха:                   Р.А.Т.
прималац:           буџет Р Србије
износ:                   табела - Републичка административна такса (PDF верзијаWord верзија)
жиро рачун:         840-742221843-57
модел:                 97
позив на број:      шифра општине пребивалишта - види табелу (WordPDF)

Пример уплатнице за уплату републичке административне таксе

Уз захтев за замену иностране возачке дозволе, који подноси страни држављанин, треба приложити:

 1. важећу инострану возачку дозволу и превод оверен од овлашћеног судског тумача;
 2. доказ о идентитету (важећу личну карту за странца или путну исправу) на увид;
 3. доказ о одобреном боравку у Републици Србији дужем од 3 месеца;
 4. уверење о здравственој способности за управљање моторним возилима и скуповима возила оне категорије за које се захтева издавање возачке дозволе, које није старије од шест месеци;
 5. исправу из које се види којим возилима подносилац захтева може да управља, односно да јој није истекао рок важења (ако се из текста стране возачке дозволе не може закључити за коју категорију, односно врсту возила је издата или да ли јој је истекао рок важења);
 6. доказ о плаћеној:

Уз захтев се може приложити једна фотографија величине 50 x 50 мм у аналогном облику која: верно и без прикривања приказује лице подносиоца захтева; није ретуширана ни израђена на аутомату за фотографисање и није старија од шест месеци.

Инострана возачка дозвола неће се заменити ако је реч о привременој, пробној или сличној дозволи, односно ако је дозвола која се мења неважећа, поништена, повучена или отказана од стране органа који је исту издао.

Замењена инострана возачка дозвола враћа се органу државе која је ту дозволу издала.

ПОСЕБНА НАПОМЕНА. Возачу који је возачку дозволу Републике Србије заменио за инострану, возачка дозвола може се издати само на основу замене иностране возачке дозволе или на основу поново положеног возачког испита. Нико у исто време не може користити две возачке дозволе издате од стране две државе.