Грађани

Путовање малолетних лица у Републику Црну Гору

Област прелажења државне границе са Републиком Црном Гором још увек није уређена прописима који би стриктно указивали на неопходну путну документацију за путовање у Републику Црну Гору.

Досадашња пракса налаже да су пунолетни држављани Републике Србије у обавези да поседују код себе важећу личну карту или важећи пасош Републике Србије, односно Републике Црне Горе.

За малолетна лица, ако путују са родитељима, потребно је да поседују документ који ће указивати на њихов идентитет. За децу школског узраста потребан је важећи документ са фотографијом (ђачка књижица, пасош, лична карта...).

За млађа малолетна лица (деца предшколског узраста), када путују са родитељима, потребан је документ којим се може потврдити идентитет детета (путна исправа, извод из матичне књиге рођених, здравствена књижица...). Уколико малолетна лица путују без пратње родитеља (старатеља), препоручује се да дете уз идентификациони документ (путну исправу, извод из матичне књиге рођених, здравствену књижица...) има и писану сагласност оба родитеља.

Оваква пракса примењиваће се до доношења прописа који ће регулисати питање узајамног путовања држављана Републике Србије и Републике Црне Горе.