Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке услуга: Обнављање лиценце и проширење софтверског пакета, ЈН 53/19
Позив
Документација