Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: USB ANYWHERE уређај, ЈН број 158/19
Позив
Документација
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору