Финансије

Позив за подношење понудаза поступак јавне набавке мале вредности услуга са закључењем олквирног споразума, без поновног отварањља конкуренције - Годишње обнављање лиценце Microsystemation XRY Office, ЈН број 210/19
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закључењу Оквирног споразума
Обавештење о закљученoм уговору