Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Кабл антена тестер (мерни инструмент), ЈН број 159/19
Позив
Документација
Обавештење о продужењу рока
Изменa конкурсне документације
Новa важећa конкурснa документацијa
Одлука о обустави
Обавештење о обустави поступка