Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке добара: Нафтни деривати (гориво) за потребе Министарства унутрашњих послова, обликован по партијама, ЈН број 16/19
Позив
Документација
Invitation to submission of offers in the open procedure of public procurement (Public procurement number 16/19)
Изменa конкурсне документације
Нова конкурсна документација
Оговори на питања
Oдлукa o зaкључeњу oквирнoг спoрaзумa
Обавештења о обустави поступка за партију 5
Обавештења о обустави поступка за партију 8
Обавештење о закљученом оквирном споразуму – партија 4
Обавештење о закљученом уговору – партија 4
Oбавештењe о обустави поступка - партија 3
Oбавештењe о обустави поступка - партија 6
Oбавештењe о обустави поступка - партија 7
Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 2
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 2
Oбавештење о закљученом уговору за партију 2
Oбавештење о закљученом уговору за партију 1