Финансије

Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију за поступак јавне набавке мале вредности услуга, обликован по партијама: Деконтаминација камиона и дозиметрија магацина, ЈН број 33/20
Позив
Документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закључењу уговора-Партија 1
Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру зa пaртиjу 2