Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara: Forenzički specijalizovani potrošni materijal, oblikovano po partijama, JN broj 244/19
Poziv
Dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za partiju 1
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za partiju 3