Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Форензички специјализовани потрошни материјал, обликовано по партијама, ЈН број 244/19
Позив
Документација
Одлукa о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 3