Сектори

Сектор за међународну сарадњу, европске послове и планирање

Сектор за међународну сарадњу, европске послове и планирање надлежан је за планирање и организовање процеса европских интеграција, постављање праваца и циљева у приоритетним областима рада Министарства унутрашњих послова у целини и пословима европских интеграција. Ради на планирању и управљању пројектима финансираних из фондова Европске уније и других међународних извора.

Сектор, такође, планира и организује:
•    билатералну и мултилатералну међународну сарадњу за потребе Министарства,
•    учешће Министарства у регионалним иницијативама и мировним операцијама ЕУ, ОУН и других организација,
•    израду стратегија, акционих планова и других планских докумената Министарства, праћење и оцењивање имплементације усвојених стратегија, акционих планова и других планских докумената и извештавање о њиховој имплементацији,
•    врши стручно саветовање и координацију у имплементацији стратешких, средњорочних и оперативних планова,
•    истраживање трендова у развоју државне управе и полицијске службе у свету, иницирање развој них пројеката и анализирање развојних потреба Министарства,
•    све стратешке анализе у делокругу рада Министарства.

Сектор обавља и послове превођења.

Одељења у саставу Сектора:

 

Пројекти

Информација о пројектима финансираним из фондова Европске уније и билатералним пројектима у периоду од 2010.године до 2016. године

1. ЕУ- ИПА 2010 - 2016

2. ВИШЕКОРИСНИЧКА РЕГИОНАЛНА ИПА

3.  БИЛAТЕРАЛНИ ПРОЈЕКТИ

4. МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ