Европске интеграције

Европске интеграције Републике Србије у оквиру Преговарачког поглавља 24 – Правда, слобода и безбедност

Министарство унутрашњих послова Републике Србије је укључено у преговарачки процес са Европском унијом као „водеће“ министарство у Преговарачкој групи за Поглавље 24 – Правда, слобода и безбедност.

Експланаторни скрининг за Поглавље 24 је одржан 2-4. октобра 2013. године у Бриселу.

Након њега је уследио билатерални скрининг за Поглавље 24 који је одржан 11-13. децембра 2013. године у Бриселу у Белгији.

Нацрт извештаја о скринингу (са експланаторног и билатералног скрининга) је достављен 15. маја 2014. године.

Србија се одлучила за модел у коме су организације цивилног друштва индиректно укључене у преговарачки процес, тј. учествују у процесу тако што шаљу своје предлоге о томе како формулисати ставове и припремају материјале, али не и директно као чланови преговарачког тима.

Одмах након билатералног скрининга, Република Србија је започела са припремним активностима за израду Акционог плана за Поглавље 24 (у даљем тексту: АП 24).

Рад на изради Нацрта АП 24 је организован на два међусобно повезана нивоа.

Горњи ниво представља Преговарачка група чији задатак је да обезбеди смернице за израду АП 24 са највишег нивоа, да прати напредак, да се бави питањима и проблемима током израде документа и да разматра и одобрава прелазне резултате. Чланови Преговарачке групе долазе из свих ресорних министарстава и државних органа који су задужени за релевантна потпоглавља у Поглављу 24.

Други, радни ниво, представљају радни тимови, које воде координатори потпоглавља и састоје се од представника релевантних страна у зависности од њихове стручности и искуства у различитој области коју обухвата потпоглавље и TAIEX експерата.

Заједничка почетна тачка за све радне групе је био успостављени логички оквир. Коначни логички оквир за АП 24 се састоји од наративног и табеларног дела.

Табеларни део је представљен на два нивоа: препоруке и активности.

Наративни део је опис тренутног стања, који представља визију у конкретној области политике (потпоглавље). Опис представља главне проблеме које треба решити и начин њиховог решавања.

Препоруке у оквиру потпоглавља су дефинисане на основу препорука Европске комисије и препорука из Извештаја о скринингу. Општи резултат везан за препоруку, као мера спровођења AП 24, показује промену у стварности која треба да се постигне кроз испуњавање препорука како би дошло до потпуног усклађивања са правним тековинама ЕУ и како би се испунили конкретни стандарди.

Активности су дефинисане као кључни кораци који су потребни да би се оствариле препоруке. Неке активности су направљене као сложене, што значи да елементи тих активности који су њихови обавезни и саставни делови нису наведени појединачно већ као целина (нпр. припрема, консултације и усвајање закона/прописа). Све активности везане за припрему прописа подразумевају успостављање одговарајућих радних група, док консултације обухватају и консултације унутар Владе (консултације међу агенцијама, прикупљање мишљења у складу са  Пословником о раду Владе Србије) и консултације са јавношћу (јавне расправе).

Органи за спровођење су у већини случајева бројни органи државне управе, што значи да ће активности бити спровођене у партнерству, у ком случају ће надлежни орган који је наведен као први бити орган за спровођење док ће остали наведени органи бити партнери у процесу спровођења.

Акциони план дефинише буџет који је потребан за спровођење предвиђених активности. Извор финансирања је, у највећој мери, буџет Републике Србије. Имајући у виду да је за спровођење одређених активности потребна експертска подршка, предвиђено је да се ангажују страни експерти кроз TAIEX механизам подршке. Будући да спровођење одређених активности изискује значајна финансијска средства, списак могућих извора финансирања је обухватио потенцијалне донације од стране међународних организација или коришћење претприступних фондова ЕУ, као и бесповратна средства. Приоритетне активности у оквиру АП 24 су потпуно усклађене са приоритетним активностима које ће бити финансиране у IPA II циклусу.

Извештавање о реализацији активности у оквиру АП 24 се обавља на нивоу оних који су одговорни за спровођење активности из Акционог плана. Државни органи који су у Акционом плану одређени као органи за спровођење ће, унутар својих надлежности, спроводити активности обухваћене Акционим планом.

Праћење Акционог плана се врши на нивоу главног координатора и 10 координатора потпоглавља за спровођење Акционог плана, у складу са налозима Преговарачке групе. Задатак координатора је да прате спровођење активности и достављају Преговарачкој групи објективне и благовремене информације о стању у области спровођења Акционог плана.

Извештаје о реализацији активности у оквиру АП 24, Преговарачка група ће заједно са представником Канцеларије за европске интеграције Републике Србије и именованим чланом Преговарачког тима два пута годишње достављати према договореној форми Европској комисији. Извештаји ће бити доступни јавности на интернет страници Министарства унутрашњих послова.

 

* * *

Ревидирани Акциони план за Поглавље 24 - Извештај о спровођењу активности за период јул - децембар 2022. године

Ревидирани Акциони план за Поглавље 24 - Извештај о спровођењу активности за период јул - децембар 2022. године (енглеска верзија)

Ревидирани Акциони план за Поглавље 24 - Извештај  о спровођењу активности за период јануар - јун 2022.године

Ревидирани Акциони план за Поглавље 24 - Извештај  о спровођењу активности за период јануар - јун 2022. године (english version)

Ревидирани Акциони план за Поглавље 24 - Извештај о спровођењу активности за период јул- децембар 2021. године

Ревидирани Акциони план за Поглавље 24 - Извештај о спровођењу активности за период јул- децембар 2021. године (енглеска верзија)

Ревидирани  Акциони план за Поглавље 24 - Извештај  о спровођењу активности за период јануар - јун 2021. године

Ревидирани  Акциони план за Поглавље 24 - Извештај  о спровођењу активности за период јануар - јун 2021. године (енглеска верзија)

Ревидирани Акциони план за Поглавље 24 - Први Извештај о спровођењу активности

РЕВИДИРАНИ AKЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОГЛАВЉЕ 24 - јул 2020. године

РЕВИЗИЈА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОГЛАВЉЕ 24 - финална радна верзија упућена ЕК на коментаре

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОГЛАВЉЕ 24 - ИЗВЕШТАЈ о спровођењу активности за период јул - децембар 2019. године

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОГЛАВЉЕ 24 - ИЗВЕШТАЈ о спровођењу активности за период јул - децембар 2019. године (енглеска верзија)

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОГЛАВЉЕ 24 – ИЗВЕШТАЈ о спровођењу активности за период јануар - јул 2019. године

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОГЛАВЉЕ 24 - ИЗВЕШТАЈ о спровођењу активности за период јануар - јул 2019. године (енглеска верзија)

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОГЛАВЉЕ 24 - статистички приказ активности за период јануар - јул 2019. године

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОГЛАВЉЕ 24 – ПРАВДА, СЛОБОДА И БЕЗБЕДНОСТ – РЕВИЗИЈА, март 2019. године

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОГЛАВЉЕ 24 - ИЗВЕШТАЈ за период јул - децембар 2018. године

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОГЛАВЉЕ 24 - ИЗВЕШТАЈ за период јул - децембар 2018. године (енглеска верзија)

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОГЛАВЉЕ 24 - статистички приказ активности јул - децембар 2018. године

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОГЛАВЉЕ 24 - ИЗВЕШТАЈ за период јануар - јун 2018. године

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОГЛАВЉЕ 24 - ИЗВЕШТАЈ за период јануар - јун 2018. године (енглеска верзија)

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОГЛАВЉЕ 24 - статистички приказ спровођења активности у периоду јануар - јун 2018. године

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ АКТИВНОСТИ - Период јул - децембар 2017. године

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОГЛАВЉЕ 24 - статистички приказ спровођења активности у периоду јул - децембар 2017. године

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОГЛАВЉЕ 24 - ПРАВДА, СЛОБОДА И БЕЗБЕДНОСТ

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОГЛАВЉЕ 24 - ПРАВДА, СЛОБОДА И БЕЗБЕДНОСТ (енглеска верзија)

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОГЛАВЉЕ 24 - СТАТИСТИКА РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОГЛАВЉЕ 24 - ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ЈУЛ-ДЕЦЕМБАР 2016

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОГЛАВЉЕ 24 - ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ЈУЛ - ДЕЦЕМБАР 2016 (енглеска верзија)

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОГЛАВЉЕ 24 - ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2017

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОГЛАВЉЕ 24 - ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2017 (енглеска верзија)

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОГЛАВЉЕ 24 - СТАТИСТИКА РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2017

ПРЕЛАЗНА МЕРИЛА ЗА ПРЕГОВАРАЧКО ПОГЛАВЉЕ 24

ПРЕЛАЗНА МЕРИЛА ЗА ПРЕГОВАРАЧКО ПОГЛАВЉЕ 24 (енглеска верзија)

КОМЕНТАРИ ОЦД НА АП П24, ОКТОБАР 2015.

ПРЕГОВАРАЧКА ПОЗИЦИЈА

ОБАР ПГ 24 РС

ПРИЛОГ МУП И П24 ЗА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О НАПРЕТКУ ЗА 2015. ГОДИНУ У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ МУП ЦГ И МУП РС

ФАЗЕ У ПРЕГОВОРИМА СА ЕУ

СПОРАЗУМ О СТРАТЕШКОЈ И ОПЕРАТИВНОЈ САРАДЊИ СА ЕВРОПОЛ

LAISON POLICE OFFICER (EUROPOL) - INFORMATION

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОГЛАВЉЕ 24 - ТРЕЋИ НАЦРТ (септембар 2015)

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОГЛАВЉЕ 24 - ТРЕЋИ НАЦРТ (септембар 2015 - енглеска верзија)

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОГЛАВЉЕ 24 - ДРУГИ НАЦРТ (јун 2015)

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОГЛАВЉЕ 24 - ДРУГИ НАЦРТ (Коментари Европске комисије)

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОГЛАВЉЕ 24 - ПРВИ НАЦРТ (септембар 2014)

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПОГЛАВЉЕ 24 - ПРВИ НАЦРТ (Коментари Европске комисије)

ИЗВЕШТАЈ О СКРИНИНГУ ЗА ПОГЛАВЉЕ 24

ИЗВЕШТАЈ О СКРИНИНГУ ЗА ПОГЛАВЉЕ 24 (енглеска верзија)