Građani

Izdavanje vozačke dozvole zbog promene prebivališta

Vozač motornog vozila koji promeni prebivalište obavezan je da se u roku od 30 dana od dana promene prebivališta, prijavi organu unutrašnjih poslova na teritoriji na kojoj ima novo prebivalište, radi upisa u evidenciju vozača. Za promenu prebivališta vozača potrebno je priložiti:

  1. vozačku dozvolu;
  2. važeću ličnu kartu na uvid;
  3. dokaz o plaćenoj naknadi troškova izdavanja vozačke dozvole (PDF, Word);
  4. dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;

Naknada za troškove izrade vozačke dozvole

uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: izrada vozačke dozvole
primalac: NBS – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca
iznos: 255,00
žiro račun: 980-333-07
poziv na broj: 091001 (poziv na broj za sve opštine u Srbiji)

Naknada za izdavanje vozačke dozvole

uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto
svrha: troškovi izdavanja vozačke dozvole
primalac: MUP Republike Srbije
iznos: 621,00
žiro račun: Svaka policijska uprava ima poseban žiro račun
poziv na broj: sa pozivom na broj modela

Računi MUP-a područnih policijskih uprava sa pozivima na broj (Word, PDF)

Naknada za republičku administrativnu taksu (za zahtev i izdavanje vozačke dozvole)

uplatilac: ime, prezime, adresa
svrha: Republička administrativna taksa
primalac: budžet Republike Srbije
iznos: Republička administrativna taksa (vidi tabelu)
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: šifra opštine prebivališta - vidi tabelu (PDF)

Primer uplatnice za uplatu republičke administrativne takse (za zahtev i izdavanje vozačke dozvole)

Naknada za republičku administrativnu taksu (za zahtev i prijavu vozača u evidenciju)

uplatilac: ime, prezime, adresa
svrha: R.A.T.
primalac: budžet Republike Srbije
iznos: Republička administrativna taksa (vidi tabelu)
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: šifra opštine prebivališta - vidi tabelu (PDF)

Primer uplatnice za uplatu republičke administrativne takse (za zahtev i prijavu vozača u evidenciju)