Građani

Zahtev za prijem stranca u državljanstvo Republike Srbije

Stranac kome je shodno propisima o kretanju i boravku stranaca odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji, može na svoj ZAHTEV biti primljen u državljanstvo Republike Srbije, pod uslovom:

 • da je navršio 18 godina života i da mu nije oduzeta poslovna sposobnost,
 • da ima otpust iz stranog državljanstva ili da podnese dokaz da će otpust dobiti ako bude primljen u državljanstvo Republike Srbije,
 • da je do podnošenja zahteva najmanje tri godine neprekidno imao prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Podnosilac zahteva pored gore navedenih dokaza prilaže i:

 1. overenu kopiju odobrenja za stalno nastanjenje u Republici Srbiji,
 2. overenu fotokopiju lične karte za strance,
 3. potvrdu - garanciju nadležnog inostranog organa da će otpust dobiti ako bude primljen u državljanstvo Republike Srbije, a u slučaju da je već otpušten iz stranog državljanstva rešenje o otpustu iz stranog državljanstva,
 4. dokaz o uplaćenoj taksi: tarifni broj 39. Za rešenje o prijemu u državljanstvo-Ostali slučajevi prijema- vidi tabelu (Word, PDF).

Stranac koji je najmanje tri godine u bračnoj zajednici sa državljaninom Republike Srbije i kome je odobreno stalno nastanjenje u Republike Srbiji može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije ako podnese zahtev za prijem, uz koji pored gore navedenih dokumenata prilaže i:

 1. izvod iz matične knjige venčanih (ne stariji od 6 meseci kao dokaz da je najmanje tri godine u bračnoj zajednici),
 2. dokaz o uplaćenoj taksi tarifni broj 39. Za rešenje o prijemu u državljanstvo-Ostali slučajevi prijema- vidi tabelu (Word, PDF).

Iseljenik i njegov potomak mogu biti primljeni u državljanstvo Republike Srbije ako su navršili 18 godina života i nije im oduzeta poslovna sposobnost, ako podnesu ZAHTEV za prijem u državljanstvo, uz koji pored gore navedenih dokumenta prilažu i:

 1. izvod iz matične knjige rođenih za pretke koji su rođeni u Republici Srbiji i imali državljanstvo Republike Srbije,
 2. dokaz o uplaćenoj taksi vidi tabelu : tarifni broj 39. Za rešenje o prijemu u državljanstvo-Ostali slučajevi prijema- vidi tabelu (Word, PDF).

NAPOMENA:

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja podatke iz službene evidencije:

 • o ličnom stanju građana (matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih)
 • evidencije o državljanima Republike Srbije –uverenje o državljanstvu Republike Srbije
 • druge službene evidencije kod nadležnih organa u Republici Srbiji u kojima su sadržani podaci neophodni za odlučivanje.

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid sledeća dokumenta ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti u roku od 15 dana, a kako bi njihov zahtev bio rešen u što kraćem roku.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige, evidencije državljana Republike Srbije i druge službene evidencije, koje vode nadležni organi Republike Srbije u kojima su sadržani podaci neophodni za odlučivanje.