Грађани

Како до двојног држављанства за грађане Босне и Херцеговине

Уговором о двојном држављанству закљученом између СРЈ и БиХ ("Сл. лист СРЈ", Међународни уговори број 2/03, ступио на снагу 15. маја 2003. године) државе уговорнице су се сагласиле да држављанин једне државе уговорнице може стећи држављанство друге државе уговорнице (двојни држављанин) под условима:

 • да је навршио 18 година живота;
 • да има пријављен боравак најмање три године на територији државе уговорнице чије држављанство стиче, односно најмање годину дана ако је у браку са држављанином те државе уговорнице;
 • да у држави уговорници чије држављанство стиче није осуђиван за кривична дела за која је прописана казна затвора већа од три године;
 • да му није изречена мера безбедности протеривања странца из државе уговорнице чије држављанство стиче за последњих годину дана пре подношења захтева;
 • да се из његовог понашања може закључити да ће поштовати правни поредак државе уговорнице чије држављанство стиче.

Држављанин државе уговорнице који борави у иностранству, а у браку је са држављанином друге државе уговорнице најмање три године, може стећи држављанство друге државе уговорнице ако испуњава услове из тачке 1,3,4. и 5.

Дете млађе од 18 година живота може стећи држављанство друге државе уговорнице на захтев родитеља који стиче двојно држављанство по уговору ако са тим родитељем борави на територији државе уговорнице чије држављанство стиче или у иностранству. Пристанак – сагласност за стицање држављанства Републике Србије дају и деца старија од 14 година.

Приликом подношења захтева за стицање држављанства Републике Србије по Уговору од документације потребно је поред захтева приложити:

 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старији од 6 месеци);
 • уверење о држављанству БиХ (оригинал или оверена копија, не старији од 6 месеци);
 • извод из матичне књиге венчаних (оригинал или оверена копија, не старији од 6 месеци);
 • уверење о држављанству Републике Србије брачног друга (оригинал или оверена копија, не старији од 6 месеци);
 • доказ о боравку (уколико лице захтев за пријем у држављанство подноси на територији Републике Србије);
 • копија документа са фотографијом;
 • доказ о уплаћеној такси (види табелу: тарифни број 39- За решење о стицању држављанства по међународним уговорима WordPDF).

Захтев се подноси преко полицијске управе односно полицијске станице по боравку или преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у иностранству.

НАПОМЕНА:

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља податке из службене евиденције:

 • о личном стању грађана (матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих);
 • евиденције о држављанима Републике Србије –уверење о држављанству Републике Србије;
 • друге службене евиденције код надлежних органа у Републици Србији у којима су садржани подаци неопходни за одлучивање.

Грађани могу и сами да прибаве, односно да ставе на увид следећа документа уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности у року од 15 дана, а како би њихов захтев био решен у што краћем року.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне књиге, евиденције држављана Републике Србије и друге службене евиденције, које воде надлежни органи Републике Србије у којима су садржани подаци неопходни за одлучивање.