Грађани

Отпуст из држављанства Републике Србије

Захтев за отпуст из држављанства Републике Србије , може се поднети лично или преко овлашћеног пуномоћника преко надлежне полицијске управе, односно полицијске станице, по последњем пребивалишту на територији Републике Србије, пре одласка у иностранство, односно преко надлежног дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у иностранству.

Приликом подношења захтева за отпуст преко надлежне полицијске управе, односно полицијске станице, уз уредно попуњен захтев за отпуст, потребно је приложити и следећу документацију:

 • гаранцију да ће странка бити примљена у страно држављанство или доказ да је већ стекла страно држављанство и превод гаранције, односно доказ од овлашћеног судског тумача (овај доказ странка је дужна да прибави и пре подношења захтева за отпуст);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • извод из матичне књиге венчаних;
 • уверење о држављанству Републике Србије;
 • уверење надлежног општинског суда по последњем месту пребивалишта у Републици Србији да се против лица не води кривични поступак;
 • потврду управе јавних прихода о измиреним порезима (по последњем месту пребивалишта у Републици Србији);
 • фотокопију пасоша односно личне карте;
 • уверење да су измирене имовинско-правне обавезе из односа родитеља и деце од Центра за социјални рад.

Уколико странка подноси захтев за отпуст из држављанства преко надлежног дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у иностранству, уз уредно попуњен захтев за отпуст из држављанства потребно је приложити и следећу документацију:

 • гаранцију да ће странка бити примљена у страно држављанство или доказ да је већ стекла страно држављанство и превод гаранције од овлашћеног судског тумача;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • извод из матичне књиге венчаних;
 • уверење о држављанству Републике Србије;
 • фотокопију пасоша односно личне карте (остале доказе ово Министарство у претходном поступку прибавља службеним путем).

По приспећу захтева за отпуст, предатих преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у иностранству, Министарство унутрашњих послова спроводи претходни поступак и по окончању поступка доноси решење. Дужина трајања целокупне процедуре од момента приспећа захтева за отпуст, предатих преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у иностранству, као и захтева за отпуст предатих преко надлежне полицијске управе, односно полицијске станице, зависи од потребних провера испуњености услова за отпуст, предвиђених Законом о држављанству Републике Србије.

НАПОМЕНА:

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља податке из службене евиденције:

 • о личном стању грађана (матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих)
 • евиденције о држављанима Републике Србије –уверење о држављанству Републике Србије
 • друге службене евиденције код надлежних органа у Републици Србији у којима су садржани подаци неопходни за одлучивање.

Грађани могу и сами да прибаве, односно да ставе на увид следећа документа уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности у року од 15 дана, а како би њихов захтев био решен у што краћем року.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне књиге, евиденције држављана Републике Србије и друге службене евиденције, које воде надлежни органи Републике Србије у којима су садржани подаци неопходни за одлучивање.“