Грађани

Oтпуст из држављанства Републике Србије

Захтев за отпуст из држављанства Републике Србије може се поднети лично или преко овлашћеног пуномоћника преко надлежне полицијске управе, односно полицијске станице, по последњем пребивалишту на територији Републике Србије, пре одласка у иностранство, односно преко надлежног дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у иностранству.

Приликом подношења захтева за отпуст преко надлежне полицијске управе, односно полицијске станице, уз уредно попуњен захтев за отпуст, потребно је приложити и следећу документацију:

 • гаранцију да ће странка бити примљена у страно држављанство или доказ да је већ стекла страно држављанство и превод гаранције, односно доказ од овлашћеног судског тумача (овај доказ странка је дужна да прибави и пре подношења захтева за отпуст);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • извод из матичне књиге венчаних;
 • уверење о држављанству Републике Србије;
 • уверење надлежног општинског суда по последњем месту пребивалишта у Републици Србији да се против лица не води кривични поступак;
 • потврду управе јавних прихода о измиреним порезима (по последњем месту пребивалишта у Републици Србији);
 • фотокопију пасоша односно личне карте;
 • уверење да су измирене имовинско-правне обавезе из односа родитеља и деце од Центра за социјални рад.

Уколико странка подноси захтев за отпуст из држављанства преко надлежног дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у иностранству, уз уредно попуњен захтев за отпуст из држављанства потребно је приложити и следећу документацију:

 • гаранцију да ће странка бити примљена у страно држављанство или доказ да је већ стекла страно држављанство и превод гаранције од овлашћеног судског тумача;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • извод из матичне књиге венчаних;
 • уверење о држављанству Републике Србије;
 • фотокопију пасоша односно личне карте (остале доказе Министарство у претходном поступку прибавља службеним путем).

По приспећу захтева за отпуст, предатих преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у иностранству, Министарство унутрашњих послова спроводи претходни поступак и по окончању поступка доноси решење. Дужина трајања целокупне процедуре од момента приспећа захтева за отпуст, предатих преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у иностранству, као и захтева за отпуст предатих преко надлежне полицијске управе, односно полицијске станице, зависи од потребних провера испуњености услова за отпуст, предвиђених Законом о држављанству Републике Србије.

НАПОМЕНА:

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља податке из службене евиденције:

 • о личном стању грађана (матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих);
 • евиденције о држављанима Републике Србије –уверење о држављанству Републике Србије;
 • друге службене евиденције код надлежних органа у Републици Србији у којима су садржани подаци неопходни за одлучивање.

Грађани могу и сами да прибаве, односно да ставе на увид следећа документа уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности у року од 15 дана, а како би њихов захтев био решен у што краћем року.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне књиге, евиденције држављана Републике Србије и друге службене евиденције, које воде надлежни органи Републике Србије у којима су садржани подаци неопходни за одлучивање.