Građani

Kako do biometrijskih dokumenata ako sam stanovnik Kosova i Metohije?

Shodno Pravilniku o ličnoj karti biometrijske lične karte se izdaju svim građanima Republike Srbije, po mestu prijavlјenog prebivališta, odnosno boravišta istih na teritoriji Republike Srbije.

Vlada Republike Srbije dana 15. 09. 2009. godine, donela je Uredbu o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova za izdavanje pasoša za lica sa područja AP Kosovo i Metohija, koja je objavlјena u “Službenom glasniku Republike Srbije” br. 76/09 od 16. 09. 2009. godine. Ova uredba stupila je na snagu 17. 09. 2009. godine.

Ovom Uredbom propisano je da se ista odnosi na državlјane Republike Srbije koji imaju prijavlјeno prebivalište na području AP Kosovo i Metohija, kao i na državlјane Republike Srbije kojima su uverenja o državlјanstvu izdata od organa Republike Srbije nadležnih za područje AP Kosovo i Metohija, a nemaju prijavlјeno prebivalište u Republici Srbiji.

Odredbe ove Uredbe ne odnose se na interno raselјena lica.

Zahtev za izdavanje pasoša sa potrebnim prilozima, državlјani Republike Srbije koji imaju prijavlјeno prebivalište na području AP Kosovo i Metohija, kao i državlјani Republike Srbije kojima su uverenja o državlјanstvu izdata od organa Republike Srbije nadležnih za područje AP Kosovo i Metohija, a nemaju prijavlјeno prebivalište u Republici Srbiji - podnosiće isklјučivo u Beogradu, u Ministarstvu unutrašnjih poslova - u Koordinacionoj upravi, Ljermontova ulica broj 12-a.