Građani

Obaveza prilaganja lekarskog uverenja

Zakonom o oružju i municiji kao jedan od uslova za nabavljanje oružja iz kategorije B propisano je postojanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja podnosioca zahteva. Zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja predviđena Zakonom o oružju i municiji dokazuje se uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti.

Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja izdaje zdravstvena ustanova koja dobije rešenje ministarstva nadležnog za poslove zdravlja da ispunjava uslove za obavljanje lekarskih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja.

Ovlašćena zdravstvena ustanova za obavljanje lekarskih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja obavezna je da najkasnije u roku od osam dana od dana obavljenog pregleda obavesti najbližu organizacionu jedinicu Ministarstva o činjenici da lekarski pregledano lice ne ispunjava uslove za odobravanje držanja i nošenja oružja. Fizičko lice koje nije zadovoljno izdatim uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja, može izjaviti žalbu drugostepenoj lekarskoj komisiji koju imenuje ministar nadležan za poslove zdravlja.

Bliži uslovi koje, u pogledu zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja, moraju da ispunjavaju fizička lica koja drže i nose oružje propisani su  Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja (,,Službeni glasnik RS" broj 25 od 9. marta 2016. godine).