Građani

Biometrijska putna isprava maloletnom osobama ili osobama pod starateljstvom

Za izdavanje biometrijskog pasoša maloletnom ili poslovno nesposobnom licu potrebno je da zahtev za izdavanje putne isprave podnese jedan od roditelja, uz pisanu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelj. Formular za saglasnost roditelja overava se u opštini (ili sudu).

Ukoliko se jedan od roditelja ili staratelja nalazi u inostranstvu, potrebno je da saglasnost za izdavanje pasoša detetu overi u najbližem diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije ili, ako je reč o stranom državljaninu, kod nadležnog inostranog organa zemlje u kojoj boravi.

Izuzetno, putna isprava će se izdati i bez saglasnosti drugog roditelja, u sledećim slučajevima:

1.   ako se jedan od roditelja vodi kao nestalo lice;

2.   ako je jedan od roditelja nepoznatog prebivališta ili boravišta;

3.   ako je jedan od roditelja umrlo lice;

4.   ako je jednom od roditelja:

  • odlukom suda dodeljeno starateljstvo nad maloletnim licem;
  • odlukom suda dozvoljeno izdavanje putne isprave, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo, nije uslovljeno saglasnošću oba roditelja; 

   5.  u drugim slučajevima pravne i fizičke sprečenosti jednog od roditelja da vrši roditeljsko pravo.

Ukoliko su roditelji maloletnog lica razvedeni, zahtev za izdavanje pasoša podnosi roditelj kome je dete presudom o razvodu braka povereno na samostalno vršenje roditeljskog prava, uz prilaganje pravnosnažne presude o razvodu braka.

Ako je presudom o razvodu braka odlučeno da roditelji zajednički vrše roditeljsko pravo, u slučaju da je jedan od roditelja, koji zajednički vrše roditeljsko pravo, sprečen da lično prisustvuje podnošenju zahteva za izdavanje pasoša detetu, zahtev podnosi jedan od roditelja, uz pisanu i overenu saglasnost drugog roditelja.

Ostali prilozi su isti kao u slučaju kada roditelji nisu razvedeni.