Finansije

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju u postupku javne nabavke male vrednosti usluga - Servisiranje i atestiranje ventila sigurnosti na kompresorima za punjenje boca izolacionih aparata, JN 91/19
Poziv
Dokumentacija
Pitanja-pojašnjenja
Odluka o dodeli ugovora