Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluge sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma: Godišnja podrška za forenzički softver Magnet Forensic Internet Evidence Finder, za potrebe MUP-a, JN broj 87/19
Poziv
Dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi u postupku