Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke usluga sa zaklјučivanjem okvirnog sporazuma sa ponovnim otvaranjem konkurencije: Zakup mobilnih sanitarnih kabina, koje je potrebno objaviti, JN broj 175/19
Poziv
Dokumentacija
Odgovor na pitanje broj 1
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi otvorenog postupka sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma