Finansije

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju za postupak javne nabavke male vrednosti usluga, oblikovan po partijama: Dekontaminacija kamiona i dozimetrija magacina, JN broj 33/20
Poziv
Dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaklјučenju ugovora-Partija 1
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za partiju 2