Sektori

Sektor unutrašnje kontrole

Sektor unutrašnje kontrole vrši unutrašnju kontrolu rada policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu, a naročito u pogledu poštovanja i zaštite lјudskih i manjinskih prava i sloboda pri izvršavanju službenih zadataka i primeni policijskih ovlašćenja, odnosno pri vršenju poslova iz svog delokruga.

Sektor unutrašnje kontrole u okviru svojih nadležnosti:

 • preduzima mere i radnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje krivični postupak na otkrivanju i suzbijanju krivičnih dela sa elementima korupcije i drugih oblika koruptivnog ponašanja, kao i drugih krivičnih dela policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu, izvršenih na radu ili u vezi sa radom;
 • u cilјu otkrivanja, suzbijanja, dokumentovanja i procesuiranja krivičnih dela koja se gone po službenoj dužnosti, primenjuje odgovarajuće operativno-taktičke i tehničke mere i sredstva, obezbeđuje materijalne dokaze i podnosi krivične prijave na osnovu konsultacija sa tužilaštvom;
 • postupa po sopstvenoj inicijativi, na zahtev nadležnog javnog tužioca, na osnovu prikuplјenih obaveštenja i drugih saznanja, pisanih obraćanja policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu, građana i pravnih lica u slučajevima koji nisu predviđeni odredbama kojima se reguliše pritužbeni ili skraćeni postupak ili odredbama drugih zakona;
 • vrši preventivno kontrolni nadzor svih organizacionih jedinica Ministarstva;
 • u organizacionim jedinicama Ministarstva u kojima su uočene nezakonitosti i propusti u radu, nakon izvršenih kontrola, nalaže mere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i kontroliše realizaciju mera odgovornosti;
 • sačinjava preporuke za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u radu i uočava primere dobre prakse u postupanju, kao pozitivnimrešenjima za druge organizacione jedinice Ministarstva;
 • u cilјu prevencije korupcije, sprovodi test integriteta, analizu rizika od korupcije, vodi evidenciju i vrši kontrolu prijave i promene imovnog stanja;
 • vrši drugi i treći nivo bezbednosnih provera za rukovodioce srednjeg, visokog i strateškog nivoa u Ministarstvu;
 • sarađuje sa srodnim službama, međunarodnim institucijama i organizacijama koje imaju isti ili sličan delokrug, a za primarni cilј imaju borbu protiv korupcije.

Sektor unutrašnje kontrole u svom sastavu ima:

 

 1. Odelјenje za operativne aktivnosti
 2. Odelјenje za koordinaciju rada centara
 3. Odelјenje za preventivne aktivnosti i
 4. Odelјenje za bezbednosne provere i operativnu podršku

 

 detaljnije...