Sektori

Sektor za materijalno-finansijske poslove

Sektor za materijalno - finansijske poslove obavlja poslove logistike kojima se stvaraju uslovi za rad policije i drugih organizacionih celina Ministarstva unutrašnjih poslova:

 • finansijsko - računovodstvene poslove i poslove u vezi sa raspolaganjem budžetskih sredstava,
 • javne nabavke,
 • imovinsko - pravne i druge materijalne poslove,
 • poslove pisarnice i arhive,
 • poslove izgradnje objekata i eksploatacije i održavanja resursa i službenih vozila,
 • poslove obezbeđenja i organizacije ishrane i smeštaja i drugih ugostiteljskih usluga pripadnicima Ministarstva,
 • kao i druge poslove utvrđene zakonom i podzakonskim aktima.

Uspostavlja, upravlja i koordiniše radom odeljenja logistike na nivou Ministarstva, sagledava i analizira potrebe Direkcije policije i organizacionih jedinica u sedištu Ministarstva. Upravlja i prati nepokretnu i pokretnu imovinu na režimu korišćenja Ministarstva, vrši komercijalne poslove i poslove uskladištenja imovine.

Sektor analizira potrebe organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, izrađuje plan javnih nabavki za Ministarstvo unutrašnjih poslova, sprovodi postupke javnih nabavki dobara i usluga. Uspostavlja, planira, raspoređuje i upravlja budžetskim sredstvima za obezbeđivanje i pružanje logističke podrške, obavlja poslove realizacije i sprovođenja projekata, obavlja knjigovodstvene i poslove budžetskog računovodstva.

Takođe, u okviru nadležnosti Sektora su i imovinsko - pravni poslovi vezani za zaštitu interesa Republike Srbije u svojinsko-pravnim i obligaciono-pravnim odnosima, zaštitu interesa u sudskim postupcima za naknadu materijalne i nematerijalne štete, kao i normativno-pravni poslovi u nadležnosti Sektora.

Odeljenja u sastavu Sektora:

 • Odeljenje za materijalne poslove,
 • Odeljenje za javne nabavke,
 • Odeljenje za finansijsko – računovodstvene poslove i budžet,
 • Odeljenje za imovinsko–pravne i normativno-pravne poslove,
 • Odeljenje za opšte poslove,
 • Odeljenje za izgradnju i održavanje objekata i opreme,
 • Odeljenje za održavanje i eksploataciju vozila,
 • Odeljenje za organizovanje ishrane i smeštaja,
 • Odeljenje logistika PU za grad Beograd,
 • Odeljenje za poslove logistika PU.