Sektori

Sektor unutrašnje kontrole

Sektor unutrašnje kontrole obavlja poslove kontrole zakonitosti rada policijskih službenika, kao i drugih zaposlenih u Ministarstvu, a naročito u pogledu poštovanja i zaštite ljudskih i manjinskih prava i sloboda pri izvršavanju policijskih zadataka i primeni policijskih ovlašćenja, odnosno pri vršenju poslova iz svog delokruga.

Preduzima mere i radnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje krivični postupak na otkrivanju i suzbijanju krivičnih dela sa elementima korupcije i drugih oblika koruptivnog ponašanja, kao i drugih krivičnih dela policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu, izvršenih na radu ili u vezi sa radom.

U cilju otkrivanja, suzbijanja, dokumentovanja i procesuiranja krivičnih dela koja se gone po službenoj dužnosti, primenjuje odgovarajuće operativno-taktičke i tehničke mere i sredstva, obezbeđuje materijalne dokaze i podnosi krivične prijave na osnovu konsultacija sa tužilaštvom.

Analizira informacije prikupljene operativnim radom u okviru operativno-analitičkih baza podataka u toku sprovođenja predistražnog postupka.

Postupa po sopstvenoj inicijativi, na zahtev nadležnog javnog tužioca, na osnovu prikupljenih obaveštenja i drugih saznanja, pisanih obraćanja policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu, građana i pravnih lica u slučajevima koji nisu predviđeni odredbama kojima se reguliše pritužbeni ili skraćeni postupak ili odredbama drugih zakona.

Vrši preventivno kontrolni nadzor svih organizacionih jedinica Ministarstva.

U organizacionim jedinicama Ministarstva u kojima su uočene nezakonitosti i propusti u radu, nakon izvršenih kontrola, nalaže mere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i kontroliše realizaciju mera odgovornosti. Sačinjava preporuke za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u radu i uočava primere dobre prakse u postupanju, kao pozitivnim rešenjima za druge organizacione jedinice.

Inicira izmene ili donošenje novih propisa, kao i uvođenje jasnih procedura u radu, a sve u cilju smanjenja mogućnosti za zloupotrebe u njihovoj primeni i sprečavanju koruptivnog i neetičkog postupanja zaposlenih u Ministarstvu. Sprovodi test integriteta u svrhu jačanja profesionalnog integriteta i preventivnog delovanja.

Sprovodi analizu rizika od korupcije u svim organizacionim jedinicama u Ministarstvu i za svako radno mesto u Ministarstvu u cilju stvaranja jedinstvene metodologije na osnovu koje se prepoznaju, identifikuju i procenjuju rizici od korupcije i utvrđuju institucionalni i pojedinačni faktori koji omogućavaju korupciju, prepoznatu registrom rizika.

Vodi evidenciju imovnog stanja rukovodilaca kao i za zaposlene na visokorizičnim radnim mestima u Ministarstvu ustanovljenim analizom rizika od korupcije, vrši kontrolu tačnosti podataka prijavljenih u imovinskom kartonu kao i kontrolu promene imovnog stanja.

Vrši drugi i treći nivo bezbednosnih provera za rukovodioce srednjeg, visokog i strateškog nivoa u Ministarstvu.

Sarađuje sa srodnim službama, međunarodnim institucijama i organizacijama koje imaju isti ili sličan delokrug, a za primarni cilj imaju borbu protiv korupcije.

Primenjuje standarde i preporuke EU, koje regulišu rad službi koje se bave borbom protiv korupcije.

Na operativnom nivou sarađuje sa srodnim službama i stranim policijskim oficirima za vezu detaširanim u Republici Srbiji ili nadležnim za saradnju sa Republikom Srbijom u skladu sa međunarodnim ugovorima i principom uzajamnosti. U saradnji sa nadležnim organizacionim jedinicama Ministarstva, učestvuje u izradi programa stručnih obuka i usavršavanja, planira i sprovodi specijalističke obuke u cilju edukacije policijskih službenika Sektora.

Učestvuje u izradi strategija, akcionih planova i drugih planskih dokumenata Ministarstva i izveštava o realizaciji aktivnosti koje se odnose na nadležnost Sektora.

Sektor unutrašnje kontrole u svom sastavu ima:

1.    Odeljenje za operativne aktivnosti;
2.    Odeljenje za koordinaciju rada centara;
3.    Odeljenje za preventivne aktivnosti i
4.    Odeljenje za bezbednosne provere i operativnu podršku.

 

 detaljnije...