Ministarstvo

Sekretarijat Ministarstva

Sekretarijat obavlјa sistemsko-pravne poslove, odnosno normativne, opšte pravne i pravno-savetodavne poslove od interesa za Ministarstvo u celini, a u cilјu obezbeđivanja pravne valјanosti u obavlјanju policijskih i drugih unutrašnjih poslova. Pruža stručnu pravnu podršku organizacionim jedinicama Ministarstva prilikom saradnje sa drugim državnim organima. Obavlјa poslove i sprovodi procedure kojima se omogućava efikasan i usklađen rad svih organizacionih jedinica Ministarstva. Obavlјa poslove izrade normativnih i opštih, kao i pojedinačnih pravnih akata u skladu sa propisanim procedurama. Bavi se tumačenjem zakona i pravnih propisa iz delokruga Ministarstva i davanjem stručnih mišlјenja. Učestvuje u aktivnostima u vezi sa pregovorima sa Evropskom unijom koje se odnose na: izvršavanje pojedinih aktivnosti u vezi sa pregovaračkim poglavlјima, izveštavanje, kao i učestvovanje u međunarodnim pregovorima.

Sekretarijat obavlјa poslove rešavanja imovinsko-stambenih pitanja između Ministarstva sa jedne strane i zaposlenih ili drugih državnih organa sa druge strane. 

Takođe, obavlјa poslove u vezi sa ostvarivanjem prava na pristup informacijama od javnog značaja i daje smernice za zakonitu razmenu podataka sa drugim organima. Prati i primenjuje propise kojima je uređena oblast zaštite podataka o ličnosti i obavlјa poslove kojima se omogućava nesmetano sprovođenje pritužbenog postupka u Ministarstvu.

            Sekretarijatom rukovodi sekretar Ministarstva.

Sekretarijat u svom sastavu ima:

  1. Grupu za administrativno-tehničke i dokumentalističke poslove;
  2. Odelјenje za sistemsko-pravne poslove;
  3. Odelјenje za stambene poslove i
  4. Odelјenje za obradu podataka, pritužbe i saradnju sa nezavisnim telima.