Сектори

Сектор унутрашње контроле

Сектор унутрашње контроле  контролише законитост рада полицијских службеника, као и других запослених у Министарству, а посебно у погледу поштовања и заштите људских права при извршавању послова из свог делокруга рада полиције.

Велика пажња посвећена је превенцији и сузбијању кривичних дела из области корупције, као и других кривичних дела која се гоне по службеној дужности извршених на раду или у вези са радом од стране полицијских службеника и других запослених у Министарству. Сектор врши проверу злоупотреба и повреда службене дужности на начин утврђен посебним прописом министра.

Сектор, у области превенције, поступа на основу притужби и других поднесака физичких и правних лица, полицијских службеника, надлежних државних органа и невладиног сектора, анонимних пријава, информација објављених у средствима јавног информисања, података добијених од организационих јединица Министарства и других државних органа и информација добијених путем телефона и других средстава комуникације.

Такође, спроводи превентивне контроле у организационим јединицама Министарства у којима су уочене незаконитости и пропусти у раду, посебно на радним местима ризичним за корупцију, након чега предлаже мере за отклањање уочених незаконитости и покретање поступка утврђивања дисциплинске и материјалне одговорности. У циљу смањења могућности злоупотреба и спречавању коруптивног и неетичког поступања запослених, прати примену закона и подзаконских прописа које примењује Министарство, иницира измене или доношење нових прописа, као и увођење јасних процедура.

Предузима оперативне мере и радње, примењује одговарајуће мере и средства, обезбеђује материјалне доказе и подноси кривичне пријаве на основу консултација са тужилаштвом. Полицијски службеници Сектора примењују тест интегритета као инструмент у сузбијању корупције укључујући и проверу стила живота. Воде се евиденције и контролишу пријаве и промена имовног стања руководилаца стратешког и средњег нивоа, као и за високоризична радна места у Министарству установљена анализом ризика од корупције.

Сектор учествује у раду међународних организација које као примарни циљ имају борбу против корупције и примењује стандарде и препоруке ЕУ, које регулишу ову област. Сарађује са сродним службама складу са међународним уговорима и принципом узајамности.

Велика пажња посвећује се поштовању прописа који регулишу тајност података и заштиту података о личности и норми које регулишу етичко понашање.

 

Сектор унурашње контроле у свом саставу има:

  1. Одељење за кривичне истраге,
  2. Одељење за координацију рада центара,
  3. Одељење за превенцију корупције и проверу имовног стања,
  4. Одељење за унапређење рада Сектора и подршку.

детаљније...