Sektori

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE IOM

Naziv projekta: 1. Unapređenje razumevanja i koordinacije u upravljanju iregularnim migracionim tokovima na Zapadnom Balkanu
Nosilac projekta: Uprava granične policije
Ukupna vrednost projekta: 80.000 dolara
Rezultati projekta: - Unapređivanje znanja o iregularnim migracionim tokovima iz i kroz zemlje Zapadnog Balkana, - Obezbeđivanje regionalne saradnje i koordinacije zemalja Zapadnog Balkana, uključujući zemlje porekla, tranzita i odredišta.
Trajanje projekta: 12 meseci. Projekat je završenu oktobru 2014. godine.

Naziv projekta: 2. Osnaživanje sistemskog partnerstva u sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv trgovine ljudima
Nosilac projekta: Uprava granične policije
Ukupna vrednost projekta: 180.000 dolara
Rezultati projekta: - Doprinos uspešnom sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv trgovine ljudima, posebno na polju osnaživanja mehanizama koordinacije na lokalnom nivou.
Trajanje projekta: 18 meseci. Završen je u martu 2015. godine.

Naziv projekta: 3. Regionalno istraživanje procene potreba: situacija u oblasti borbe protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu
Nosilac projekta: Uprava granične policije
Rezultati projekta: - Sprovođenje procena stanja trenutnih mehanizama u oblasti borbe protiv trgovine ljudima u regiji Zapadnog Balkana, uz koordinisanje sa sličnim aktivnostima koje se sprovode na nacionalnim nivoima.
Trajanje projekta: 9 meseci. Projekat je završen u julu 2014. godine.

Naziv projekta: 4. Istraživanje iregularnih migracija na zapadnom Balkanu
Nosilac projekta: Uprava granične policije
Ukupna vrednost projekta: 80.000 dolara
Rezultati projekta: - Jačanje znanja o iregularnim migracionim tokovima iz i kroz zemlje Zapadnog Balkana kao i obezbeđenje saradnje zemalja Zapadnog Balkana u cilju jačanja resursa graničnih policija i formilisanja odgovarajućih politika.
Trajanje projekta: 12 meseci. Projekat je završen u novembru 2014. godine.

Naziv projekta: 5. Jačanje borbe protiv trgovine ljudima i krijumčarenje migranata na Zapadnom Balkanu
Nosilac projekta: Uprava granične policije
Ukupna vrednost projekta: 100.000 dolara
Rezultati projekta: - Jačanje prkogranične saradnje na polju borbe protiv trgovine ljudima, krijumčarenja migranata, migranata, iregularnih migracija i ostalih vidova prekograničnih prestupa na prostoru Zapadnog Balkana.
Trajanje projekta: 12 meseci. Projekat je završen u novembru 2015. godine.

Naziv projekta: 6. Zajednički program UNHCR-a, UNODC-A, IOM-a za borbu protiv trgovine ljudima u Srbiji - UN GIFT Srbija
Nosilac projekta: Uprava granične policije.
Ukupna vrednost projekta: 1.654.944 američkih dolara.
Rezultati projekta: - Formalizovana saradnja između relevantnih učesnika Nacionalnog mehanizma za upućivanje uz uključivanje povezanosti azila i problema trgovine ljudima. - Identifikovani specifični pristupi jačanju prevencije trgovine ljudima među različitim ciljnim grupama. - Povećano znanje o trgovini ljudima među naročito ugroženim grupama. - Poboljšano znanje o zakonodavstvu i sudskoj praksi koja se tiče trgovine ljudima kako bi se poboljšalo krivičnopravni odgovorprocesuiranje slučajeva trgovine ljudima. - Ojačani kapaciteti policijskih snaga i pravosuđa u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, radi unapređenja istraga, suđenja i presuda za slučajeve trgovine ljudima. - Poboljšana identifikacija potencijalnih i postojećih žrtava trgovine ljudima uključujući i one identifikovane unutar postupka dobijanja azila. - Mehanizmi za zaštitu žrtava trgovine ljudima unapređeni kroz uvođenje decentralizovanog pristupa identifikaciji na nivou cele države, upućivanju (uključujući upućivanje između sistema Nacionalnog mehanizma za upućivanje i azila) i pružanju pomoći u skladu sa specifičnim standardima.
Trajanje projekta: Projekat je završen u oktobru 2012. godine.

Naziv projekta: 7. Podrška državama Zapadnog Balkana u rešavanju problema maloletnih migranata bez pratnje
Nosilac projekta: Uprava granične policije
Ukupna vrednost projekta: 140.000 dolara
Rezultati projekta: - Jačanje kapaciteta zemalja Zapadnog Balkana u reagovanju na izazove koje postavljaju migracije maloletnika bez pratnje, a u skladu sa prioritetima i akcijama EU u toj oblasti.
Trajanje projekta: 15 meseci. Projekat je završen u decembru 2015. godine.

Naziv projekta: 8. Mapiranje karakteristika mreža trgovine ljudima i krijumčarenja migranata na Zapadnom Balkanu
Nosilac projekta: Uprava granične policije
Rezultati projekta: - Procena dinamike funkcionisanja mreža krijumčarenja migranata i trgovine ljudima u zemljama Zapadnog Balkana.
Trajanje projekta: 4 meseci. Projekat traje do aprila 2016. godine.

Naziv projekta: 9. Izgradnja kapaciteta i jačanje saradnje između agencija za sprovođenje zakona Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Republike Makedonije, Crne Gore i Republike Srbije
Nosilac projekta: Uprava granične policije
Rezultati projekta: - Razvijanje nastavnog plana i programa o pravima migranata i profilisanju, organizovanje obuka za predavače/trenere, tj. predstavnike granične policije, na šest projektnih lokacija Zapadnog Balkana; - Prezentovanje dokumenata koja bi bila pripremljena tokom implementacije projekta: pravni priručnik, priručnik o transnacionalnom kriminalu i regionalni nastavni plan i program o izvođenju zajedničkih patrola na policijskim akademijama i centrima za obuke na svim projektnim lokacijama; - Razrada i prevod već postojećeg dokumenta - Frazeološke brošure (koja je razvijena od strane IOM-a i UNHCR-a) na jezike Zapadnog Balkana namenjene za graničnu policiju s ciljem poboljšanja komunikacije sa migrantima; - Štampanje Frazeološke brošure i njena distribucija na projektne lokacije u regionu.
Trajanje projekta: 12 meseci. Projekat traje do decembra 2016. godine.

Naziv projekta: 10. Unapređenje kapaciteta za rešavanje problema neregularnih migracija u Srbiji (Padinska skela)
Nosilac projekta: Uprava granične policije
Ukupna vrednost projekta: 162.300 dolara
Rezultati projekta: - Implementacija Akcionog plana za poglavlje 24 za Aktivnosti: 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.5, što je vezano za rezultat 1. Aktivnosti koje su predviđene rezultatom 2. su izrada Strategije za rešavanje pitanja neregularnih migracija i Akcionog plana.
Trajanje projekta: 12 meseci. Projekat traje do maja 2016. godine.

Prva<1>Poslednja