Sektori

BILATERALNA SARADNJA SA KRALJEVINOM ŠVEDSKOM

Naziv projekta: 1. Predstavljanje modernog koncepta upravljanja ljudskim resursima u MUP RS
Implementacioni partner: DCAF
Ukupna vrednost projekta: 1.449.000 evra
Rezultati projekta:
 • Podignut nivo svesti i unapređena interna komunikacija u vezi sa upravljanjem ljudskim resursima.
 • Identifikacija funkcija upravljanja ljudskim resursima u MUP RS.
 • Podizanje kapaciteta eksperata za jedinice MUP koje obaljaju funkcije upravljanja ljudskim resursima.
 • Razvoj okvira politike uptavljnja ljudskim resursima za buduću reformu.
 • Izrada smernica za organizacionu strukturu i funkcije jedinice za upravljanje ljudskim resursima.
 • Izgradnja kapaciteta u odnosu na međunarodne standarde iz oblasti upravljanja ljudskim resursima.
 • Projektne aktivnosti delotvorno i efikasno implementirane

 

Trajanje projekta: 34 meseca. Projekat je završen u septembru 2014. godine.

Naziv projekta: 2. Razvoj kapaciteta za strateško upravljanje u MUP
Implementaciona agencija: DCAF
Ukupna vrednost projekta: 1.072.925 evra
Rezultati projekta:
 • Jačanje kapaciteta i razvoj strateškog upravljanja i strateškog planiranja u MUP
Trajanje projekta: 40 meseci. Projekat je završen u junu 2014. godine.

Naziv projekta: 3. Podrška strateškom razvoju informacino tehnološkog (IT) sistema MUP-a
Implementacioni partner: IMG
Ukupna vrednost projekta: 1.623.564,50 evra
Rezultati projekta:
 • Podrška izradi opšteg dokumenta koji se tiče stanja IT sistema u MUP RS
 • Strateška i analiza okruženja (u okviru MUP RS i drugih državnih organa)
 • Izrada IT strategije MUP RS
 • Podrška izradi Akcionog plana na osnovu izrađene IT Strategije MUP RS
 • Podrška izradi prioritetnih IT oblasti u MUP RS povezanih sa elektronskim upravljanjem
Trajanje projekta: 20 meseci. Projekat se završava u junu 2016. godine, nakon produžetka od 6 meseci.

Naziv projekta: 4a. Podrška razvojnim kapacitetima strateškog upravljanja i evropskih integracija u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije - Prva komponenta: Podrška strateškom upravljanju
Implementacioni partner: IMG
Nosilac projekta: Sektor za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje
Ukupna vrednost projekta: 2.188.150 evra
Rezultati projekta: Развој капацитета Сектора за међународну сарадњу, европске послове и планирање како би се што спремније дочекало отварање преговора о приступању Републике Србије Европској унији. - Развијени капацитети за стратешко управљање - Подржано стратешко управљање - Развијен стратешки оквир - Унапређена прекогранична полицијска сарадња у области дугорочног планирања
Trajanje projekta: 30 meseci

Naziv projekta: 4b. Podrška razvojnim kapacitetima strateškog upravljanja i evropskih integracija u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije - Druga komponenta: Podrška EU integracijama
Implementacioni partner: IMG
Nosilac projekta: Sektor za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje
Ukupna vrednost projekta: 1.566.250 evra
Rezultati projekta: - Razvijeni kapaciteti za proces EU integracija - Razvijeni poslovni procesi za proces EU integracija - Unapređena interna komunikacija u u vezi procesa EU integracija
Trajanje projekta: 30 meseci

Naziv projekta: 5. Program „Razvoj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije“ (2012-2014): Program obuhvata četiri komponente: - Uspostavljanje modela policije vođene obaveštajnim radom (ILP projekat), korisnik Nacionalni kriminalističko-tehnički centar. - Razvoj sistema za kriminalističko-tehničku i forenzičku obuku i uspostavljanje centra za forenzičku obuku u sklopu MUP Republike Srbije“, korisnik Uprava kriminalističke policije. - Podrška razvoju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u strateškom upravljanju i evropskim integracijama, korisnik Biro za strateško planiranje. Kroz ovaj projekat pružala se pomoć i Odeljenju za upravljanje projektima i drugim organizacionim jedinicama MUP, kroz finansiranje obuka i studijskih poseta u cilju podizanja kapaciteta. - Kao četvrta komponenta ovog Programa finansirana je komponenta rodne ravnopravnosti u policiji.
Ukupna vrednost projekta: 31.100.000 švedskih kruna
Rezultati projekta: - Transformacija MUP-a Republike Srbije u civilnu policijsku službu u skladu sa najboljim evropskim standardima uz poštovanje ključnih vrednosti, strukture i radnih metoda sa ciljem da se obezbedi unutrašnja bezbednost
Trajanje projekta: projekat je završen u junu 2015. godine, nakon produžetka od 6 meseci

Naziv projekta: 6. Program „Razvoj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije“,2016-2018: Program obuhvata četiri komponente: - Uspostavljanje modela policije vođene obaveštajnim radom (ILP projekat); - Razvoj sistema za kriminalističko-tehničku i forenzičku obuku i uspostavljanje centra za forenzičku obuku u sklopu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije; - Podrška procesima strateškog planiranja u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije (u okviru ovog projekta planirane su aktivnosti koje podržavaju rad pregovaračke grupe za AP24 i podršku unapređenju kapaciteta Odeljenja za upravljanje projektima) - Rodna ravnopravnost
Ukupna vrednost projekta: 41,100,000 švedskih kruna
Rezultati projekta: - Transformacija MUP-a Republike Srbije u civilnu policijsku službu u skladu sa najboljim evropskim standardima uz poštovanje ključnih vrednosti, strukture i radnih metoda sa ciljem da se obezbedi unutrašnja bezbednost, da se integrišu “Acquis Communitaire” i da se ispune zahtevi za pristup EU.
Trajanje projekta: 24 meseca, do kraja 2018. godine

Naziv projekta: 6а. Razvijanje Rodne agende u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 2016-2018
Implementacioni partner: Švedska policija
Zemlje učesnice: Република Србија, Министарство у унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе
Ukupna vrednost projekta: 330.000 evra
Rezultati projekta:

CILjEVI PROJEKTA:

Opšti cilj: Adekvatna rodna zastupljenost na svim nivoima (činovi, zvanja, specijalnosti) u skladu sa zastupljenošću žena u radno sposobnom stanovništvu.

Cilj Projekta: Primena politika i procedura u MUP Republike Srbije koje obezbeđuju veću zastupljenost i zadržavanje žena na policijskim poslovima i prevazilaženje prepoznatih formalnih prepreka za napredovanje žena u policiji, kao i prepreka koje proizilaze iz policijske kulture.

 

OBAVEZNI REZULTATI

 

REZULTAT 1: Primenjuje se politika uvažavanja različitosti i  jednakih mogućnosti u okviru sistema upravljanja ljudskim resursima sa akcentom na jednakim mogućnostima za žene.

REZULTAT 2: Primenjuju se strukture i procedure koje garantuju prevenciju i odgovor na slučajeve rodno zasnovane diskriminacije i seksualnog uznemiravanja žena i muškaraca zaposlenih u MUP i Direkciji policije

REZULTAT 3: Glas zaposlenih žena u MUP, kroz Asocijaciju žena policijaca, ima uticaja na donošenje odluka u MUP koje se tiču poslovnih procesa u MUP  i poslova policije

REZULTAT 4: Viši rukovodioci su usvojili kompetencije (stavove, ponašanja, veštine) neophodne za adekvatnu primenu politike uvažava različitosti i jednakih mogućnosti u policiji.

AKTIVNOSTI REALIZOVANE U PRETHODNOM PERIODU

Pripremne aktivnosti: 

 1. Rešenjem ministra formiran Implementacioni tim MUP Republike Srbije za sprovođenje Projekta

 

 1. Održan Prvi sastanak Implementacionog tima sa konsultantkinjom za rodnu ravnopravnost Švedske policije,  na kome je utvrđen način rada na sprovođenju Projekta; izvršena podela odgovornosti članova Implementacionog tima (u okviru 4 podgrupe) saglasno ciljevima iz Projekta; definisan detaljan Plan aktivnosti u prvoj godini sprovođenja Projekta  - sa rokovima, nosiocima aktivnosti, očekivanim rezultatima i potrebnim finansijskim sredstvima

Realizovane aktivnosti: 

U okviru Cilja 1: Primenjuje se politika uvažavanja različitosti i jednakih mogućnosti u okviru sistema upravljanja ljudskim resursima sa akcentom na jednakim mogućnostima za žene.

1. Realizovana Radionica (u trajanju od 3 dana u Novom Sadu) posvećena planiranju sprovođenja istraživanja na uzorku žena i muškaraca iz sedišta i odabranih organizacionih jedinica MUP Republike Srbije koje reprezentuju različite izazove sa kojima se sreću žene i muškarci u okviru činova, zvanja i specijanosti u policiji i MUP u celini /pripremljeni istraživački instrumenti; utvrđen broj i struktura fokus grupa i dubinskih intervjua, kao i vodič za fokus grupe i intervuje; definisana dinamika i način sprovođenja istraživanja, sastav istraživačkog tima i sl./

Cilj istraživanja, koje će biti sprovedeno u naredna dva meseca, je identifikovanje prepreka za regrutovanje, zadržavanje i napredovanje žena na policijskim poslovima, kao i mapiranje mogućih izazova implementacije novog sistema upravljanja ljudskim resursima koji je u fazi implementacije. Na osnovu rezultata istraživanja biće definisane preporuke za prevazilaže uočenih prepreka za sprovođenje politike jednakih šansi i implementiranje rodne komponente u sve nove funkcije upravljanja ljudskim resursima sa ciljem većeg privlačenja, efikasnijeg zadržavanja i napredovanja žena na policijskim poslovima.

 

 

 

Trajanje projekta: 36 meseca

Prva<1>Poslednja