Реформе

Тренутно стање активности

Реализоване активности:

- израда каталога радних места - Зашто? Зато што ће он представљати основ за попис, вредновање и класификацију радних места у Министарству.

- израда описа послова – Зашто? Зато што ће они бити основ за уређен систем  селекције, оцењивања, развоја и обуке запослених,  тиме што ће садржати прецизно утврђена знања, вештине, способности, образовање и потребно искуство, за свако радно место у Министарству;

- израда модела каријерног напредовања – Зашто? Зато што се њиме стварају услови да способни, компетентни и мотивисани кандидати (они са најбољим учником) конкуришу на радна места. Према новом моделу каријерног напредовања да би се стекао непосредни виши чин/звање није више довољно кумулативно испуњавање досадашњих услова (одговарајући степен образовања, време проведено у претходном чину и одговарајуће службене оцене), већ се предвиђају обуке и испит. У току је израда подзаконских аката.

- израда подзаконских аката – Зашто? Зато што ће се њима уредити нормативни оквир и створити услови за целокупну примену новог  Закона о полицији;

Усвојени подзаконски акти из надлежности људских ресурса:

 1. Правилник о компетенцијама за запослене у Министарству унутрашњих послова ("Сл. гласник РС", бр. 52/2016),
 2. Уредба о спровођењу јавног конкурса у Министарству унутрашњих послова ("Сл.гласник РС", бр. 72/2016),
 3. Правилник о спровођењу интерног конкурса међу запосленима у Министарству унутрашњих послова ("Сл.гласник РС", бр. 73/2016).
 4. Уредбa о мерилима за распоред руководећих радних места полицијских службеника у који су уграђене измене извршене Уредбом о изменама Уредбе о мерилима за распоред руководећих радних места полицијских службеника објављене ("Службени гласник РС", број 39 од 25. маја 2018 - Пречишћен текст) (Word, PDF)
 5. Одлука о распореду руководећих радних места полицијских службеника,
 6. Уредбa о каријерном развоју полицијских службеника (2018), (Word, PDF)
 7. Уредба о стручном оспособљавању приправника и полагању стручног испита у Mинистарству унутрашњих послова („Сл. гласник РС“ бр. 8/2017 од 3.2.2017. године),
 8. Уредба о оцењивању полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова("Сл. гласник РС", бр.17/2017)
 9. Уредбa о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова, („Службени гласник РС“, бр. 42 од 4. маја 2017, 56 од 18. јула 2018), (Word, PDF)
 10. Приручник за оцењивање полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова
 11. Правилник о начину спровођења и мерама здравствене заштите у Министарству унутрашњих послова (Службени гласник РС, број 73 од 28.јула 2017.године)
 12. Правилник о условима и начину коришћења средстава Фонда за солидарну помоћ ("Службени гласник РС", бр.26/2017 и 94/2017)
 13. Правилник о солидарној помоћи у Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник РС", бр.105/2016)
 14. Правилник о критеријумима за избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку припадника ВСЈ („Службени гласник РС“, бр. 68 од 11. јула 2017, 98 од 3. новембра 2017, 67 од 31. августа 2018), (Word, PDF)
 15. Правилник о критеријумима и начину поступања у пружању психолошке помоћи и подршке запосленима у Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник РС", број 88 од 15. новембра 2018), (Word, PDF)
 16. Уредба о платама полицијских службеника ("Службени гласник РС", бр. 91/2018 од 23.11.2018. године"), (Word, PDF);
 17. Уредбa о специјалној и посебним јединицама полиције, ("Службени гласник РС", бр. 47 од 20. јуна 2018, 59 од 31. јула 2018, 91 од 23. новембра 2018), (Word, PDF)

- интерни и јавни конкурс - Зашто? Зато што ће се обезбедити да се процес регрутације и селекције спроводи на начин који је јасно дефинисан законом и подзаконским актима, транспарентан и који пружа једнаке могућности за учешће  кандидата.

“Министарство унутрашњих послова је започело спровођење јавних и интерних конкурса. У току је спровођење интерног конкурса за упражњена радна места високог нивоа руковођења и конкурс за кандидате за основну полицијску обуку.”

- усклађивање процеса управљања људским ресурсима са процесима осталих организационих јединица – Зашто? Зато што ће се тиме максимизирати ефикасност свих организационих јединица и остваривање циљева Министарства;

- увођење новог софтвера за људске ресурсе - Зашто? Увођење новог софтверског решења (САП апликација) је у функцији реформских процеса и успостављања стратешких надлежности Сектора за људске ресурсе и има за циљ обезбеђивање ефикаснијег рада, брже остваривање утврђених права запослених и успостављање услова за имплементацију система каријерног развоја у Министарству.

Имплементирано САП решење тренутно обухвата четири функционална модула - кадровска администрација, управљање организацијом, управљање обукама и управљање временом.

- унапређен систем оцењивања - Зашто? Да би се унапредио и процесу дао већи значај имајући у виду да ће оцена директно утицати на развој и напредовање

- увођење новог система плата. Зашто? Зато што ће се на тај начин отклонити аномалије у систему и интерне неправилности и успоставити праведан систем плата.

 

 • информације ће бити ажуриране квартално