Грађани

Тренутно стање активности

Активности у току:

- израда каталога радних места - Зашто? Зато што ће он представљати основ за попис, вредновање и класификацију радних места у Министарству.

- израда описа послова – Зашто? Зато што ће они бити основ за уређен систем  селекције, оцењивања, развоја и обуке запослених,  тиме што ће садржати прецизно утврђена знања, вештине, способности, образовање и потребно искуство, за свако радно место у Министарству;

- израда модела каријерног напредовања – Зашто? Зато што се њиме стварају услови да способни, компетентни и мотивисани кандидати (они са најбољим учником) конкуришу на радна места. Према новом моделу каријерног напредовања да би се стекао непосредни виши чин/звање није више довољно кумулативно испуњавање досадашњих услова (одговарајући степен образовања, време проведено у претходном чину и одговарајуће службене оцене), већ се предвиђају обуке и испит. У току је израда подзаконских аката.

- израда подзаконских аката – Зашто? Зато што ће се њима уредити нормативни оквир и створити услови за целокупну примену новог  Закона о полицији;

Усвојени подзаконски акти из надлежности људских ресурса:

 1. Правилник о компетенцијама за запослене у Министарству унутрашњих послова ("Сл. гласник РС", бр. 52/2016),
 2. Уредба о спровођењу јавног конкурса у Министарству унутрашњих послова ("Сл.гласник РС", бр. 72/2016),
 3. Правилник о спровођењу интерног конкурса међу запосленима у Министарству унутрашњих послова ("Сл.гласник РС", бр. 73/2016).
 4. Уредба о мерилима за распоред руководећих радних места полицијских службеника(“Сл. гласник РС“, бр. 8/2017)
 5. Одлука о распореду руководећих радних места полицијских службеника,
 6. Уредба о каријерном развоју полицијских службеника (“Сл. гласник РС“, бр. 11/2017)
 7. Уредба о стручном оспособљавању приправника и полагању стручног испита у Mинистарству унутрашњих послова („Сл. гласник РС“ бр. 8/2017 од 3.2.2017. године),
 8. Уредба о оцењивању полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова("Сл. гласник РС", бр.17/2017)
 9. Уредба о стручном о оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова (Службени гласник РС , број 42/2017)
 10. Приручник за оцењивање полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова
 11. Правилник о начину спровођења и мерама здравствене заштите у Министарству унутрашњих послова(Службени гласник РС, број 73 од 28.јула 2017.године)
 12. Правилник о условима и начину коришћења средстава Фонда за солидарну помоћ ("Службени гласник РС", бр.26/2017 и 94/2017)
 13. Правилник о солидарној помоћи у Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник РС", бр.105/2016)

- интерни и јавни конкурс - Зашто? Зато што ће се обезбедити да се процес регрутације и селекције спроводи на начин који је јасно дефинисан законом и подзаконским актима, транспарентан и који пружа једнаке могућности за учешће  кандидата.

“Министарство унутрашњих послова је започело спровођење јавних и интерних конкурса. У току је спровођење интерног конкурса за упражњена радна места високог нивоа руковођења и конкурс за кандидате за основну полицијску обуку.”

- усклађивање процеса управљања људским ресурсима са процесима осталих организационих јединица – Зашто? Зато што ће се тиме максимизирати ефикасност свих организационих јединица и остваривање циљева Министарства;

План активности УЉР (Кључне реформске активности А1) који се усклађује са реформским активностима које су у току у и ван Министарства.

- увођење новог софтвера за људске ресурсе - Зашто? Увођење новог софтверског решења (САП апликација) је у функцији реформских процеса и успостављања стратешких надлежности Сектора за људске ресурсе и има за циљ обезбеђивање ефикаснијег рада, брже остваривање утврђених права запослених и успостављање услова за имплементацију система каријерног развоја у Министарству.

Имплементирано САП решење тренутно обухвата четири функционална модула - кадровска администрација, управљање организацијом, управљање обукама и управљање временом.

- унапређен систем оцењивања - Зашто? Да би се унапредио и процесу дао већи значај имајући у виду да ће оцена директно утицати на развој и напредовање

 

 • информације ће бити ажуриране квартално