Реформе

Најчешћа питања и одговори

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ


Која је сврха кадровског плана?

Кадровски план се израђује у цилљу утврђивања кадровских потреба Министарства, у односу на број укупан број упражњених радних места. Кадровске потребе се исказују у складу са стратешким циљевима Министарства. Кадровски план се доноси сваке године, усклађује се са утврђеним буџетским могућностима, и представља основ за активности регрутације и селекције. Добрим кадровским планирањем обезбеђује се запошљавање пожељног профила полицијског службеника на одговарајуће радно место.

Када ће се расписати конкурс за упис на основну полицијску обуку?

Конкурс расписује Министарство унутрашњих послова, у зависности од потреба појединих подручних полицијских управа и осталих организационих јединица, на основу одлуке Владе о броју приправника које МУП може да прими у току једне године.

Не постоји устаљени термин расписивања конкурса.

Конкурсни оглас се објављује у средствима јавног информисања. О расписивању конкурса заинтересовани могу да се информишу и у подручним полицијским управама и полицијским станицама.

Конкурс садржи:

 • број полазника,
 • услове конкурса,
 • начин подношења пријаве на конкурс,
 • поступак избора кандидата.

Ко има право да конкурише?              

Правилником који је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 97/2015 прописано је да право да конкурише има лице (младићи и девојке) које испуњава следеће услове:

 • да је држављанин Републике Србије;
 • да нема двојно држављанство;
 • да најмање годину дана (до дана закључења конкурса) има пребивалиште на територији организационе јединице МУП-а за коју се расписује конкурс;
 • да не буде млађе од 18 нити старије од 24 године;
 • да има завршено четворогодишње средњошколско образовање;
 • да не постоје безбедносне сметње за пријем у радни однос у МУП.

 Начин конкурисања

Након расписивања конкурса и објављивања у јавним гласилима, заинтересовани, који испуњавају наведене услове, могу преузети образац за пријаву у организационој јединици МУП-а, у свом пребивалишту.

Уз пријаву се прилажу следећа документа:

 • Оригинали уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених и уверења да се против кандидата не води кривични поступак.
 • Фотокопије (оверене од стране надлежног органа) дипломе о завршеном средњошколском образовању, личне карте и возачке дозволе за управљање возилима „Б“ категорије.

Напомена: Возачка дозвола није услов приликом уписа, али се полазници обуке обавезују да возачки испит положе у року од 3 године од дана расписивања конкурса.

Пријаве са потребним документима заинтересовани морају поднети, у конкурсом прописаном року (најчешће је то 15 дана од дана расписивања конкурса), у најближој полицијској станици или подручној полицијској управи за коју је и расписан конкурс.

Како се пријавити на обуку за детективе?

Обуку и оспособљавање лица (у даљем тексту: кандидата) као и полагање стручног испита спроводи Министарство унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство).

Министарство најмање два пута годишње, у првој и у другој половини године организује стручну обуку кандидата за детективске послове.

Термине за одржавање обуке и место одржавања обуке Министарство објављује на својој интернет страници или ће их на други начин учинити доступним кандидатима.

Пријаву за похађање обуке и оспособљавања за вршење детективских послова кандидат подноси Министарству преко надлежне полицијске управе по месту пребивалишта.

Уз пријаву за похађање обуке кандидат прилаже:

1) уверење да је држављанин Србије;

2) доказ о уплати републичке административне таксе за пријаву на обуку.

Обука кандидата спроводи се путем предавања и вежби по утврђеном програму, а изводи се теоретски, практичним радом и на други примерен начин и према плану и месту које утврђује Министарство.

Како ћемо употребљавати  базичне компетенције?

Базичне компетенције представљаће основ за спровођење поступка регрутације и селекције, оцењивања и развоја запослених, а у сврху унапређења индивидуалне и организационе ефективности. Базичне компетенције ће процењивати психолози и конкурсна комисија у поступку селекције и руководиоци организационих јединица у поступку оцењивања запослених, што ће представљати основ за развој запослених.

Начин и услови заснивања радног односа у Министарству унутрашњих послова

Начин заснивања радног односа у Министарству унутрашњих послова утврђен је чланом 135. Закона о полицији („Службени гласник РС“, број 6/2016 од 28.1.2016. године)

Радни однос у Министарству заснива се путем конкурса.

Изузетно од става 1. овог члана, радни однос државног службеника заснива се и премештајем по основу споразума о преузимању из другог државног органа.

Радни однос у Министарству може се засновати само на местима која су предвиђена актом о унутрашњем уређењу и систематизацији, која нису попуњена и у случајевима када је попуна тог радног места у складу са донетим кадровским планом.

Конкурс је обавезан за заснивање радног односа у Министарству када је његово спровођење обавезно утврђено законом или актом из члана 9. став 2. овог закона.

Став 4. овог члана не примењује се у случајевима пријема кандидата са високошколских установа који се образују у складу са посебним студијским програмом за потребе Министарства по основу претходно закљученог уговора.

Поступак и начин спровођења конкурса прописује Влада.

Из наведеног произилази да ће се пријем нових лица у радни однос у Министарство унутрашњих послова спроводити искључиво на основу конкурса и споразума о преузимању државног службеника из другог државног органа, осим за лица са завршеним студијама на Криминалистичко – полицијској академији који су имали закључен уговор са Министарством за све године студија.

Општи услови за заснивање радног односа у државном органу предвиђени су чланом 45. Закона о државним службеницима;

Посебни услови за заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова предвиђени су чланом 137. и 138. Закона о полицији.

Ближи услови за свако радно место (као што је потребан степен образовања), предвиђени су Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова.

Истим Правилником предвиђено је да се за радна места у Дирекцији полиције на којима се стаж из области пензијског и инвалидског осигурања у ефективном трајању рачуна са увећаним трајањем и то:

- сваких 12 месеци ефективно проведених на тим пословима рачуна као 18 месеци стажа осигурања и

-сваких 12 месеци ефективно проведених на тим пословима рачуна као 16 месеци стажа осигурања, као и рад у смени, утврђује највише:

а) 27 година живота за радна места са средњом стручном спремом;

б) 30 година живота ако се са мање од пет година радног стажа у струци прима у радни однос на радно место са високом стручном спремом, то јест високим образовањем.

За радна места за чије је обављање послова као услов предвиђен почетни чин, односно почетно звање, могу се примати приправници.

Дакле, по стварању услова за пријем нових лица у радни однос, односно расписивања јавног конкурса, заинтересовани кандидати могу аплицирати на исти, уз поштовање услова који ће бити наведени у тексту конкурса.

Који су услови за престанак радног односа са правом на пензију?

Запосленима у Министарству унутрашњих послова може престати радни однос са правом на пензију према условима дефинисаним Законом о полицији и Законом о пензијском и инвалидском осигурању, представљеним у следећим табелама:

Услови за пензију

 

СОЛИДАРНА ПОМОЋ - као институт који је новим  Законом о полицији регулисан,  услови за исплату и обим права

Солидарна помоћ се  исплаћује за случај теже болести и лечења запослених и чланова њихове уже породице, те као помоћ малолетној деци за случај смрти запосленог.

Исплаћује се из средстава обезбеђених у буџету.

Фонд за солидарну помоћ  је осмишљен да се у оквиру њега  такође МОЖЕ остварити право на помоћ за запослене И чланове њихове уже породице, као И за породице погинулих И рањених запослених за случај лечења, редовног школовања, у случају угрожености услед елементарних непогода и сл.

Исплаћује се из средстава обезбеђених у  буџету, донација, добровољних прилога.

 

Нејасноће у вези  организације и слања полицијских службеника на превентивне лекарске прегледе.

Министарство унутрасњих послова организује и спроводи специфичну здравствену заштиту запослених  која је утврдјена програмом специфицне здравствене застите, а спроводи је Завод  за здравствену заштиту радника Министарства.

Специфичном здравственом заштитом су обухваћени сви првентивни лекарски прегледи у које спадају: предходни, периодични , венредни (циљани) , систематски и контролни лекарски прегледи.

Општи циљ специфичне здравстрвене заштите је постизање највишег нивоа очувања и унапређења здравља запослених , а горе наведени превентивни лекарски прегледи су обавезни .

Очување и унапређеје здравља је право и обавеза запослених.

Планом реализације специфичне здравствене заштите који се доноси на годишњем нивоу се обезбеђују финансијска средства за спроовођење програма исте.

Које су најчешће дужности и ангажовања психолога?

Психолози у Министарству су ангажовани на три широка поља:

 1. Превентивни психолошки рад (заснива се на активностима којима се спречава појава менталних болести или патолошких облика понашања).
 2. Психолошка селекција кандидата (састоји се у тестирању и одабиру најбољих могућих кандидата за одређена радна места)
 3. Каријерни развој (односи се на праћење, процену и развој компетенција запослених).

 На који начин се врши психолошка селекција кандидата?

Психолошка селекција се врши помоћу психолошких мерних инструмената (тестова) и психолошког интервјуа.

 Шта се процењује током психолошке селекције?

Током психолошке селекције врши се процена базичних компетенција запослених у Министарству унутрашњих послова.

 

Намера нам је да на овој страни прикажемо најчешће постављена питања, која доставите на електронску адресу: info@mup.gov.rs